Vacatures

Is voor jou een actueel maatschappelijk vraagstuk met veel politiek bestuurlijk gewicht een uitdaging waar jij energie uithaalt ? En weet jij een team dat te bieden wat een team nodig heeft om te excelleren? Dan gaan we snel met jou in gesprek over de invulling van de rol van

Beleidsadviseur/kennis- en informatiemakelaar VTH en energie
gemiddeld 2 dagen per week voor ca 6 maanden
 

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk-economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Context
De industrie moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De inzet van het Kabinet daarbij is een generieke CO2-heffing voor ETS-bedrijven, AVI’s en Chemelot (i.v.m. emissie lachgas) en subsidiering van niet-rendabele maatregelen en innovatie. Voor de overige vergunningplichtige industrie wordt de wettelijke verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar, verbreed naar CO2-reductie. Daarnaast komt er een norm voor de CO2-reductie van werkgerelateerde mobiliteit (bedrijven met meer dan 100 werknemers). Dit betekent dat provincies (en gemeenten) op basis van de Wet milieubeheer/de Omgevingswet bevoegd gezag zijn voor CO2-reductie bij industrie, behoudens de bedrijven die onder de heffing vallen. Voor die bedrijven geldt wel dat de CO2-reducerende maatregelen moeten worden ingepast in de Omgevingsvergunning. 
Nu het definitieve voorstel van het Kabinet er ligt, moeten de maatregelen worden vertaald naar een juridisch kader, de uitvoeringsorganisatie en de afstemming en werkwijzen daarbij. Meer specifiek gaat het daarbij om zaken als om:
•        Verankering van de maatregelen in de Wet-milieubeheer
•        Bepalen van de normstelling EML
•        Het inrichten van het stelsel vwb front- en backoffice loket voor bedrijven (met name samenspel en informatie-uitwisseling Omgevingsdiensten en RVO)
•        Inrichten uitvoeringsorganisaties c.q. omgevingsdiensten en bepalen welke capaciteit en kwaliteit nodig is.
•        Opstellen uitvoeringsbeleid/protocollen, onder meer voor wat betreft toezicht en handhaving.
•        Uitvoeren pilots om uit te vinden wat hoe het beste werkt.
Dit alles ook tegen de achtergrond van de invoering van de Omgevingswet.
 

De implementatie van de VTH-gerelateerde elementen uit het klimaatakkoord zal een gezamenlijk proces zijn van rijk en decentrale overheden. Bij een groot deel van de uitwerking zullen ook de individuele provincies en omgevingsdiensten betrokken moeten zijn. IPO speelt in dit proces een coördinerende en belangenbehartigende rol. Het betekent dat de governance rond het proces goed wordt bewaakt, de provinciale belangen goed zijn vertegenwoordigd in de diverse gremia, de juiste mensen deel kunnen nemen in de juiste werkgroep etc. en dat sprake is van samenspel tussen provincies. Bij dat laatste hebben de BAC en AAC VTH/gezonde en veilige leefomgeving een cruciale sturende en adviserende rol.

Voor de ondersteuning van het implementatieproces rond VTH en industrie zoekt het IPO versterking van de zogenaamde flexibele schil, ingevuld door provinciale medewerkers. We zoeken iemand die in eerste aanleg 2 dagen per week inzetbaar is. 

Jouw rol
Als Beleidsadviseur/kennis- en informatiemakelaar is je inzet om samen met de (interim) bestuurs- en beleidscoördinator VTH en de Poho klimaat en energie van de AAC VTH, zorg te dragen voor:
-        Vinger aan pols houden qua ontwikkelingen rond industrie
-        Diverse bilaterale afstemming daarover (EZK, BZK, I&W, VNG)
-        Mede deelname aan en/of advisering diverse overleg rijk/VNG (stelsel, systeemanalyse/infrastructuur, mobiliteit) wat betreft de inhoudelijke uitwerking
-        Mede advisering juristen voor wat betreft de wettelijke verankering van de provinciale rol / VTH-taken
-        Interne afstemming met E-team (teamoverleg, aansluiting TEAMS) voor zover er raakvlakken zijn met andere sporen (zoals de inrichting van de infrastructuur)
-        Ondersteuning bestuurlijke advisering kerndelegatie voor industrie
-        Mede informeren en adviseren AAC / BAC VTH
-        Voorbereiding/leveren input voor de artikel 2 doorrekening van de Rob
-        Uitwerking bestuurlijke agenda VTH klimaat & energie
Het accent ligt daarbij op de inhoudelijke advisering, niet op de ambtelijke/bestuurlijke en politieke lobby. Van de adviseur verwachten we:
-        Voldoende affiniteit en zo mogelijk ervaring met het vertalen van de provinciale VTH-taken inzake CO2-reductie en energiebesparing het accent ligt daarbij op het vertalen van e.e.a. naar de organisatie en niet op de normstelling en inhoudelijke kaders voor CO2-reductie.
-        Een bestaand netwerk binnen de provincies, omgevingsdiensten en eventueel rijk (I&W, RVO) en VNG als het gaat om klimaat, energie en industrie is een pre.
-        In staat om met de nodige flexibiliteit de provincies / IPO in de diverse werkgroepen te kunnen vertegenwoordigen. 

Een eerste activiteit zal zijn het samen met de coördinator VTH en de AAC VTH een draaiboek op te stellen voor de implementatie. 

Wat bieden wij
Een uitdagende opdracht in een energieke werkomgeving voor gemiddeld 2 dagen per week voor – in eerste aanleg - circa 6 maanden. Het gaat om een opdracht in de zogeheten flexibele schil van het IPO. Over de vorm (bijvoorbeeld detachering) waarin de opdracht plaatsvindt maken we afspraken. 

De opdracht is voor jou een uitgelezen kans om ervaring op te doen in een sleutelrol in een koepelsetting in ‘het Haagse’ en tegelijkertijd het leggen van contacten met alle provincies. Tevens krijg je een kijkje de keuken van de samenwerking tussen provincies in IPO-verband.

Wij bieden een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum van Den Haag en een prettige informele werksfeer.

Het verdienniveau van de opdracht is schaal 11 (maximaal € 4862). Faciliteiten op het gebied van reizen en overnachten behoren tot de mogelijkheden.

Informatie 
Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met John Smits, strategisch adviseur IPO (06 21282421).Je kan reageren tot en met 11 augustus 2019, je kan je reactie sturen naar vacatures@ipo.nl.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN LEDEN GESCHILLENCOMMISSIE PROVINCIALE SECTOR

Gezocht: Voorzitter en Leden geschillencommissie provinciale sector 

Wat is de geschillencommissie provinciale sector?
De Geschillencommissie provinciale sector is een door de sociale partners voor de cao provinciale sector ingestelde externe commissie die als taak heeft individuele geschillen te behandelen die betrekking hebben op de (on)juiste toepassing van de cao provinciale sector. De cao provinciale sector kent naast de 12 provincies ook nog 12 andere werkgevers die partij zijn bij de cao. Onder deze cao vallen ongeveer 12.000 medewerkers. De commissie onderzoekt geschillen op ontvankelijkheid, hoort partijen en anderen, doet derhalve aan waarheidsvinding en rapporteert haar bevindingen aan de werkgever en de werknemer. De rapportage bevat een zwaarwegend advies aan de werkgever. Indien beide partijen bij het geschil hiermee instemmen kan ook een uitspraak in arbitrage gedaan worden. Deze uitspraak is dan bindend voor beide partijen.
 
Geschillen commissie provinciale sector
Met de Wnra komt per 1 januari 2020 een einde aan de bevoegdheid van de bezwaarcommissies zoals de overheden die nu kennen. De sociale partners aan de cao tafel voor de cao provinciale sector hebben afgesproken voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 een geschillencommissie in te stellen. De geschillencommissie provinciale sector wordt met ingang van 1 januari 2020 als de cao provinciale sector in werking treedt ingesteld. Sociale partners bij de cao provinciale sector hebben besloten één landelijke geschillencommissie in te richten.
De geschillencommissie is niet bevoegd zaken te behandelen die betrekking hebben op:
• De van werk naar werk regeling
• Functiewaardering
• Ontslagzaken
• Klokkenluidersregeling
• Ongewenste omgangsvormen
 
De zittingstermijn is twee jaar.
 
Het werkveld van de Commissie
De werknemer die het niet eens is met een bepaalde rechtspositionele beslissing van zijn werkgever die ten aanzien van hem is genomen aangaande toepassing van de cao, kan zich wenden tot de geschillencommissie. Hierbij zijn een aantal onderwerpen uitgezonderd omdat hier andere regelingen voor bestaan. Bovendien is nadrukkelijk bepaald dat de medewerker en zijn leidinggevende aantoonbaar hebben geprobeerd er gezamenlijk uit te komen. Hierbij kunnen zij hulp inschakelen van bijv. een naast-hogere leidinggevende of een mediator.

De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en 6 leden (drie per geleding waarvan 2 plaatsvervangende leden betreft). De geschillencommissie die een verzoek behandelt bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter, een lid benoemd door de werkgevers, en een lid benoemd door de vakbonden. De geschillencommissie wordt ondersteund door een secretariaat (nog in te richten).

Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van de geschillencommissie met de leden vanuit de – werkgevers en de werknemersorganisaties. De voorzitter van de geschillencommissie wordt extern geworven.

Functie-eisen commissielid

 • (Academische) juridische (kennis van het arbeidsrecht) of sociaalwetenschappelijke opleiding
 • Ervaring binnen de overheid
 • Ervaring met klachtonderzoek
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving
 • Gespreksvaardig; adviesvaardig
 • Denkt en handelt onafhankelijk en oordeelsvrij
 • Levenservaring en integer
 • In staat werktijd flexibel in te delen

Aanvullende functie - eisen voor de voorzitter

Kennis en ervaring
 • Academische werk- en denkniveau
 • Kennis van en affiniteit met arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht
 • Ervaring als voorzitter
 • Ervaring met het houden/leiden van zittingen
Vaardigheden / kwaliteiten
 • Leiderschap
 • Verbindend vermogen
 • Representatief
 • Gezaghebbend
 • Communicatief
 • Luisterend vermogen
 • Flexibel
 • Kunnen samenwerken in paritair verband
Tijdsbeslag
Omdat de geschillencommissie nieuw is, is moeilijk om aan te geven hoeveel zittingsdagen jaarlijks plaats zullen vinden. Het aantal bezwaarzaken onder het ambtenarenrecht bij de provincies was de afgelopen jaren beperkt. De locatie van de zittingen is door de geschillencommissie te bepalen en afhankelijk van de voorgelegde geschillen. Voor zowel de commissieleden als de voorzitter geldt dat zij voldoende tijd beschikbaar moeten hebben.
 
Onverenigbaarheden
Onafhankelijkheid van de voorzitter staat voorop. De voorzitter van de geschillencommissie mag niet werkzaam zijn bij of voor een werkgever die partij is bij de cao. De functie is voorts niet verenigbaar met een bestuursfunctie of een dienstverband bij of voor een landelijke organisatie van werkgevers of werknemers in de provinciale sector.
 
Vacatievergoeding
De Voorzitter en de leden ontvangen een vacatievergoeding voor vergaderingen en zittingen ter hoogte van de vergoeding voor commissieleden zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers. Deze vergoeding is op dit moment € 115,84 per vergadering. Deze vergoeding is ex. BTW.

Voorts geldt een reiskostenvergoeding openbaar vervoer tweede klasse dan wel een kilometervergoeding t.b.v. € 0,19 per km.

De vacature voor voorzitter van de commissie staat open tot 22 september a.s. Sollicitaties (motivatiebrief en cv) per mail te sturen naar rvdmast@ipo.nl.