Werkgeverszaken

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en HRM-beleid krijgen provincies brede ondersteuning van het IPO. Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met vakbonden over de cao provinciale sector en fungeert als kennisbank voor werkgeversvraagstukken. Verder faciliteert het IPO provincies bij het gezamenlijk voorbereiden van beleid en het uitwisselen van ervaringen en best-practices, o.a. bij de maandelijkse vergaderingen van de hoofden P&O (Interprovinciale Contactgroep Personeel), de adviesgroep Arbeidsvoorwaarden en de adviesgroep Personeel & Organisatie.

IPO

Om nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en als provincies onderling te bespreken organiseert het IPO regelmatig bijeenkomsten en publiceert het nieuwsberichten via de website. Verder vertegenwoordigt het IPO de provincies in verschillende overleggen. Onder meer in het VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid), de Pensioenkamer en de Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW). Via het ZPW overlegt het IPO met het kabinet over wetgeving die voor de werkgeverspositie belangrijk is. 

 
Het IPO richt zich onder andere op de volgende dossiers:
  • Cao overleg
  • Pensioenen
  • Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies
Het A&O Fonds Provincies ondersteunt namens werkgevers en vakbonden de ontwikkeling van de sector Provincies en de ambtenaren die werkzaam zijn in deze sector. De afspraken die worden gemaakt in de cao vormen daarvoor mede de basis.