Vitaal platteland

Natuurbeheer richt zich niet alleen op beschermen en behouden. Steeds meer ontdekken we de economische en maatschappelijke waarde ervan. Voor een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch waardevol landelijk gebied is het evenwicht tussen natuur en economie van groot belang. Provincies werken hierin nauw samen met overheden en maatschappelijke organisaties.

In het landelijke gebied hebben we te maken met opgaven als verduurzaming van de landbouw, het bieden van voedselzekerheid, versterking van de biodiversiteit, goed waterbeheer en de klimaat- en energieopgave. Deze opgaven hangen met elkaar samen, maar vragen in elke regio om een andere aanpak. Provincies werken samen met overheden en maatschappelijke partners aan deze opgaven en treden op als gebiedsregisseurs. Zij kunnen naast instrumenten als grondverwerving, subsidie en planologische en wettelijke bescherming ook financiering inzetten. Natuurbeleid gaat verder dan regio- of landsgrenzen en wordt steeds meer door Europese Richtlijnen bepaald. Provincies werken dan ook nauw samen met andere Europese landen.

Ondersteuning
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) ondersteunt en ontwikkelt beleid voor de provincies bij de volgende onderwerpen:
 
-      Verduurzaming landbouw;
-      Europees plattelandsbeleid (GLB);
-      Samenwerking bij realisatie Natuurpact;
-      Uitwerking Klimaatakkoord;
-      Interbestuurlijk Programma (IBP);
-      De Wet Natuurbescherming;
-      Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
 
Uitvoering
De gemeenschappelijke werkorganisatie BIJ12 [link naar www.bij12.nl] pakt de uitvoeringsaspecten op. Op verzoek van provincies brengt BIJ12 feiten en ontwikkelingen in kaart op het gebied van economie, ruimte, natuur en cultuur.

Ook draagt zij zorg voor een landelijke systematiek voor monitoring, dataopslag en informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens.

 

Download hier de doorkijk Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Doorkijk Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof

Wat provincies doen op het gebied van vitaal platteland ziet u in onderstaande animatie:

 
Bestuurlijke adviescommissie
De bestuurlijke adviescommissie Vitaal platteland behartigt de taken van het IPO en bestaat uit de “vakgedeputeerden” uit de provincies.
 
‘Een vitaal platteland is van groot belang voor iedereen. Zorg voor natuur, veranderingen in de landbouw vragen om aandacht maar bieden vooral veel kansen.’Portefeuillehouder Peter Drenth