Regionale economie

Nederland is één van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld. Ons land kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan voldoende zorg, voedsel en energie voor toekomstige generaties. Ook voor provincies liggen hier kansen.

Retailbeleid
De retail is een belangrijke motor van de lokale economie en biedt veel werkgelegenheid. De veranderingen in de detailhandelssector gaan de laatste jaren echter snel. Door de opkomst van onder andere internetwinkelen en veranderend koopgedrag zullen veel winkels in de binnensteden verdwijnen. Om te zorgen voor vitale kernen, bruisende binnensteden en een gezonde winkelstructuur, staan gemeenten voor een lastige opgave. Welke winkelgebieden zijn kansrijk en toekomstbestendig en in welke is consolidatie of afbouw nodig? Deze problemen overstijgen de gemeentegrenzen. Provincies zetten zich actief in om regionaal detailhandelsbeleid te bevorderen en doen onderzoek naar koopstromen en leegstand. Het IPO is als één van de sturende partners actief in de landelijke Retailagenda, een netwerkorganisatie waarin overheden en de sector samen werken aan een toekomstbestendig winkellandschap.
 
Circulaire Economie
Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken toe naar een duurzame, circulaire economie waarin we anders omgaan met onze grondstoffen. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie 2050 staat wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Het IPO tekende samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, het Rijk en het bedrijfsleven het grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Op basis van dit akkoord bouwen provincies aan transitieagenda's waarin ambities concreter worden gemaakt op het gebied van Biomassa en Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Maakindustrie en Kunststoffen.
 
Cohesiebeleid
Het Europees Cohesiebeleid is erop gericht om de regionale verschillen op economisch en sociaal niveau te verkleinen. De provincies zijn verantwoordelijk voor het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om werkgelegenheid en economische groei en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Europese fondsen zijn voor Nederlandse provincies een effectief middel om de economie structureel te versterken en daarmee het concurrentievermogen te vergroten. Het behoud van de fondsen is daarom van groot belang. Hier lees je meer over de inzet van de provincies in de onderhandelingen voor de nieuwe periode van het Europees cohesiebeleid vanaf 2021.
 
Bestuurlijke adviescommissie 
De bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie behartigt de taken van het IPO en bestaat uit de “vakgedeputeerden” uit de provincies. 
‘Wij maken ons sterk voor een krachtige regionale economie, een aantrekkelijke leefomgeving en een goed bestuur voor onze inwoners. Met een economie die vol op stoom is, zet ik mij volop in voor de groei en continuïteit in het MKB en bij familiebedrijven. Dit is de kurk waarop de regionale economie drijft.’Portefeuillehouder Eddy van Hijum