Energie

Nederland zet zich in om in 2050 energieneutraal zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. De energietransitie, een circulaire economie en klimaatadaptatie, het zijn dé maatschappelijke opgaven van deze tijd. Ook de provincies nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

 

Provincies spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. Zij kunnen op regionaal niveau de betrokken partijen met elkaar verbinden. Daarnaast maken ze duurzame investeringen mogelijk. Provincies investeren bijvoorbeeld zelf in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen. Ook zetten zij in op innovatieve duurzame oplossingen in het openbaar vervoer, zoals energiezuinig asfalt, zero-emissiebussen en laadpalen. Hiernaast maken de provincies ruimte voor zonnepanelen en windmolens in het landschap en bevorderen zij duurzame land- en glastuinbouw.

Regionale aanpak
Om de energietransitie te versnellen en kracht bij te zetten heeft het IPO in 2017 samen met de VNG en de Unie van Waterschappen de investeringsagenda ‘Naar een Duurzaam Nederland’ opgesteld en aangeboden aan het nieuwe Kabinet. Hierin zijn de gezamenlijke doelen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie geformuleerd.

Om de klimaatdoelstellingen zoals afgesproken is in Parijs te behalen is overeengekomen dat het Rijk samen met de decentrale overheden en de maatschappelijke partners gaat werken aan een Klimaat- en Energieakkoord. Dit Klimaat- en Energieakkoord volgt het huidige Energieakkoord dat zich richtte op de doelen voor 2020 en 2023 en verhoogt de ambities aanzienlijk naar 49-55% CO2 reductie in 2030 en 80-95% CO2 reductie in 2050. Minister Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer hiervoor het proces geschetst.

De provincies zetten hierbij in op een regionale aanpak, met zogenaamde Regionale Energie- en Klimaat Strategieën (REKS). Hiermee gaan we onderzoeken hoe elke regio kan bijdragen aan - en krijgen de provincies een stevige positie binnen de energietransitie. Daarvoor gaan we de komende periode in gesprek met onze partners, zoals gemeenten, waterschappen, het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

De bijbehorende uitvoeringsagenda wordt in de eerste helft van 2018 via vijf inhoudelijke sectortafels (industrie, transport, landbouw en landgebruik, elektriciteit en gebouwde omgeving) en een overkoepelend Klimaatberaad uitgewerkt. 

Om de lijnen kort te houden en de provinciale belangen te vertegenwoordigen, neemt het IPO namens de twaalf provincies deel aan alle onderhandelingstafels.

Omdat het huidige Energieakkoord nog loopt tot 2023 neemt het IPO tevens deel aan de Borgingscommissie Nationaal Energie-akkoord en aan het High Level Overleg van de SER. In deze commissies monitoren we de realisatie van maatregelen die betrekking hebben op het Nationale Energieakkoord, dat in 2013 door ruim 40 partijen is opgesteld. Provincies hebben binnen dit akkoord een belangrijke rol bij de realisatie van 6000 Megawatt wind op land en het toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven.

Bestuurlijke adviescommissie 
De bestuurlijke adviescommissie Energie behartigt de belangen van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden" uit de provincies.