Cultuur

Cultuur is essentieel voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van ons land. Culturele voorzieningen dragen bij aan beter onderwijs, kunnen positieve effecten hebben op de gezondheid en een actieve deelname van burgers aan de samenleving stimuleren. In economisch opzicht kunnen culturele voorzieningen in de buurt leiden tot hogere huizenprijzen, een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven of meer toerisme. De provincies werken samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan versterking van de betekenis van cultuur en toegankelijkheid daarvan.

Regionaal
Samen met het rijk en gemeenten zorgen provincies voor een infrastructuur van instellingen en organisaties die cultureel aanbod maken, verspreiden en programmeren. Daarbij kijken zij naar de specifieke behoeften per regio. Met als doel zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven van cultuur gebruik te maken. Hierin kan de provinciale rol verschillen van subsidieverlener tot bemiddelaar of opdrachtgever.
 
Cultuurhistorie
Ook werken provincies aan het behouden, benutten en beleven van ons archeologisch, landschappelijk en monumentaal erfgoed. Om zo de identiteit van onze regio’s te bewaken op het gebied van afkomst, geschiedenis, waarden en taal. En om onze rijke cultuurhistorie te behouden voor de toekomst.
 
Onderwijs
Provincies zetten zich ook in om scholieren bekend te maken met de kunsten door invulling te geven aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Cultuuronderwijs is immers onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.
 
Samenwerking
De werkzaamheden van het IPO zijn erop gericht goede randvoorwaarden voor het cultuurbeleid in de provincies te bewerkstelligen. Zij doet dat onder andere door nationale wetgeving te beïnvloeden. Daarbij werkt het IPO samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse maatschappelijke organisaties. Ook fungeert het IPO als spreekbuis en belangenbehartiger van de provincies richting de Tweede Kamer.
 

De bestuurlijke adviescommissie Cultuur behartigt de taken van het IPO en bestaat uit de “vakgedeputeerden” uit de provincies. 

 
  • De belangrijkste punten uit het cultuurbeleid vind je op de site van Rijksoverheid.
  • Meer weten over beleidskwesties of subsidieaanvragen? Kijk dan op de website van de Raad voor Cultuur.

 

Ter inzage

Tot uiterlijk 13 juli 2020 liggen de provinciale selectielijsten voor archiefbescheiden ter inzage bij het Nationaal Archief. Klik op de link naar de selectielijsten.

 

‘Cultuur is een smaakmaker in het leven. Meningen en gevoelens kunnen enorm verschillen, maar dat is niet erg. Sterker nog, het maakt onze omgeving vaak nog interessanter. Ik zet mij er voor in om op provinciaal niveau een flink aanbod aan cultuur mogelijk te maken. ’Portefeuillehouder Sietske Poepjes