"Schaliegas alleen na integrale afweging omgevingsaspecten"

27 januari 2014

Besluiten over het winnen van schaliegas kunnen alleen genomen worden na een integrale afweging van alle omgevingsfactoren. Dat stellen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in een brief aan minister Henk Kamp (EZ, VVD) en de Tweede Kamer.

Twee structuurvisies
De koepelorganisaties IPO, Unie van Waterschappen en VEWIN maken zich zorgen over het onafhankelijk van elkaar opstellen van de rijksstructuurvisies ondergrond (STRONG) en schaliegas. Zij vrezen dat hiermee die integrale afweging van omgevingsaspecten niet wordt geborgd.
 
Vijf adviezen aan de minister
In de brief geven de drie partijen de minister verder de volgende vijf adviezen mee:
 
1. Voer eerst een maatschappelijk debat over de nut en noodzaak van schaliegas
2. Weeg het belang van schaliegas integraal af met andere functies van de onder- en bovengrond
3. Veranker de mogelijkheid van afweging van omgevingsfactoren in de Mijnbouwwet
4. Zorg voor een sterker en ruimer adviesrecht voor decentrale partijen bij ontwikkelingen vanuit de Mijnbouwwet
5. Beheers risico's voor grondwater. in het bijzonder ten behoeve van de drinkwatervoorziening
 
U kunt een nadere toelichting op deze adviezen lezen in de brief.
 
Lees ook het interview met IPO-portefeuillehouder Bert Gijsberts over de provinciale visie op de ondergrond: "We gaan er niet over, maar het gaat ons wel aan"

Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer