AV-leden

Bijlsma Friesland.jpg

 

B.J. Bijlsma - Fryslân 

"Graag ben ik mede verantwoordelijk voor de omgeving waarin ik leef: een bloeiend Friesland, qua natuur, cultuur, bedrijfsleven en voor zowel bruisende steden als een leefbaar platteland!"

Kuipers Friesland.jpg

 

 C. Kuipers - Fryslân                                                                                                              

Van Hoorn-Dulleman Groningen.jpg

 

 

 

M.K. van Hoorn-Dulleman - Groningen 

"De provincie Groningen is een prachtige combinatie van de jongste stad (qua gemiddelde leeftijd inwoners) van Nederland met echte rust en ruimte daaromheen. Om jaloers op te worden. Daarom wil ik bijdragen aan een evenwichtige samenleving die inclusief en vooruitstrevend is. Met op de arbeidsmarkt en andere sectoren een afspiegeling van de maatschappij van professionals om daarmee een innovatieve energiezuinige provincie op te bouwen".

Pestman Groningen.jpg

 

R.J.E. Pestman - Groningen

"Het mooie Groningen behouden en de bewoners weer voorop stellen".

Moinat Drenthe.jpg

 

W.L.H Moinat - Drenthe
portefeuille: Omgevingsbeleid

Smits Drenthe.jpg

 

 

 

 

 

 

 J. Smits - Drenthe

"De provincie doet ertoe! Vooral als verbinder tussen de beleidsmatige abstractie van het rijk en de concrete nabijheid van de gemeenten. De provincie heeft een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij de bevordering van regionale economie, bij wegen en openbaar vervoer, bij natuurbeheer en bij de energietransitie. Daarnaast is de provincie belangrijk voor de “culturele eigenheid” van de inwoners".

In sommige provincies heeft dit onderwerp misschien een minder belangrijke rol, maar in Drenthe doet het ertoe dat je een Drent bent.

In mijn portefeuille wil ik opkomen voor de belangen van de inwoners van Drenthe. Bijvoorbeeld de energietransitie. Deze is belangrijk en noodzakelijk, maar grijpt ook heel sterk in op de persoonlijke levenssfeer van heel veel mensen. “Haalbaar en betaalbaar”, dat is mijn credo en activiteiten die we doen in het kader van energietransitie zijn gebaseerd op draagvlak vanuit de bevolking. Hiervoor wil ik mij sterk maken.

 

Yvonne Koolhaas.jpg

 

Y.M. Koolhaas- Overijssel

"Voor mij zit de meerwaarde in mijn deelname aan het IPO in het kunnen delen van kennis en kunde, bestuurlijke belangenbehartiging en het korte lijntje naar Den Haag en Brussel".

Kees Slingerland.jpg

 

 C.F. Slingerland - Overijssel

"De Klimaatdoelen zijn beter te bereiken via efficiënter, duurzamer en schoner fiets- en OV-vervoer en ik draag daar graag politiek aan bij!".

Duursma Gelderland.jpg

 

J. Duursma - Gelderland

"De provincies zijn de belangrijkste actoren op het gebied van natuur en landbouw. Als we Nederland op deze terreinen toekomstbestendig willen maken, dan moeten we nu de handen ineen slaan en aan de slag! Aan de slag met natuurbeheer en -ontwikkeling, met herstel van de biodiversiteit herstellen en met het realiseren van natuurinclusieve kringlooplandbouw".

 

Van der Veer Gelderland.jpg

 

L. van der Veer - Gelderland

Franco Achtien.jpg

 

F. Achtien - Flevoland
portefeuille: MRA, Sport en Floriade
 
"Aansluiting van Flevoland op het randstedelijke gebied, waar oog wordt gehouden voor het landelijk deel van de polder; ik zet me graag in om een goede balans te creëren tussen werken, wonen en recreëren".

Gert-Jan Ransijn.jpg

 

 

G.J. Ransijn - Flevoland
portefeuille: Infrastructuur en algemene zaken
 
"Ten aanzien van het IPO heeft Forum voor Democratie als doelstelling om deze organisatie transparanter te maken, concretere en begrijpelijker verbanden te krijgen tussen middelen en resultaten, en samenwerking tussen de provincies middels een democratisch proces te laten verlopen met meer en tijdige betrokkenheid van gekozen volksvertegenwoordigers".

Bart Utrecht.jpg

 

 

J.J. Bart - Utrecht

"Ik hoop dat wij ons met alle provincies in kunnen zetten voor een gezonde, duurzame leefomgeving, met een goede luchtkwaliteit en voldoende duurzame energie voor al onze inwoners. De provincies en IPO spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie, en bovenal in het ervoor zorgen dat dit op een eerlijke, sociale manier gebeurt".

De Widt Utrecht.jpg

 

M. de Widt - Utrecht
portefeuille: Natuur, landbouw, bodem, water, ruimtelijke ontwikkeling, Europa
 
"Bij de provincie ligt dé rol om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Nederland te verzekeren. In Utrecht is dat niet makkelijk vanwege de grote druk op de beschikbare ruimte. Maar juist in Utrecht hebben we het geluk dat er van nature een prachtige ruimtelijke verscheidenheid is; de kunst is om dat te behouden voor de toekomst".
 

Ayse Er.jpg

 

A. Er - Noord-Holland  

"Als statenlid wil ik mijn steentje bijdragen richting een socialer, duurzamer en groener Noord-Holland".

Gideon Everduin.jpg

 

 G.E.E. Everduim- Noord-Holland

Ariëtte Kasbergen.jpg

 

 

 

 

 

 A. (Ariëtte) Kasbergen - Zuid Holland
portefeuille: Natuur, financiën, cultuur en erfgoed, sociale domein, participatie 
 
"De provincie gaat over de grote leefomgeving van Nederlanders. Hoewel de provinciale politiek zich niet altijd in de spotlight afspeelt, gaat het vaak over grote en belangrijke onderwerpen zoals de woningbouwopgave of energietransitie en de klimaatdoelstellingen. Voor mij is het belangrijk dat alle Zuid-Hollanders mee kunnen doen. Dat zie je wat mij betreft terug in voldoende betaalbare woningen, of in bereikbare culturele voorzieningen ook in de buitengebieden. Daarnaast is het in het overvolle Zuid-Holland vechten voor elke meter natuur. Ook daarover zul je mij regelmatig horen." 
moniek van sandick.jpg

 M.A.C.M. (Moniek) van Sandick-Sopers  - Zuid-Holland

"Samenwerken zodra het kan geeft een krachtig geluid. Dat heb ik al gemerkt gedurende mijn gemeenteraadsperiode in verschillende samenwerkingsverbanden. Nu mag ik namens de Provinciale Staten van Zuid-Holland  die verbinding en dat geluid gaan zoeken. 

Met de vertegenwoordigers van de democratisch gekozen  Twaalf Provinciën (ik vind dat zo prachtig klinken)  wil ik graag over  grenzen heen kijken om zij aan zij  te werken aan een samenleving die elke dag beter wordt".

 

Rinus van t Westeinde.jpg

 

 R. van t' Westeinde - Zeeland

Harold van der Velde.jpg

 

 

 J. van de Velde - Zeeland

“De twaalf Provincies kunnen kracht winnen door gezamenlijk op te treden naar de Rijksoverheid. Op deze manier kunnen goede plannen invloed hebben op het kabinetsbeleid en zijn inwoners, bedrijven en organisaties in alle Provincies daarmee geholpen. Het is daarom belangrijk dat Statenleden weten wat die gezamenlijkheid inhoudt". 

 

Roijackers Noord Brabant.jpg

 

H. Roijackers - Noord-Brabant
portefeuille: Bestuur, Veiligheid en Ruimte
 
"In het middenbestuur komt alles samen".

Vreugdenhil Noord Brabant.jpg

 

 

 

 H. Vreugdenhil -Noord-Brabant

"Niet alles kan. Er zullen de komende jaren stevige keuzes gemaakt moeten worden om Brabant leefbaar, mooi en toekomstgericht te maken. De provincie speelt daar een belangrijke rol in. Met grote thema's als het klimaatakkoord, de omslag naar kringlooplandbouw en de invoering van de Omgevingswet is de provincie als verbindende bestuurslaag belangrijker dan ooit. Daar zet ik me in Brabant, en als lid van de algemene vergadering van het IPO graag voor in".

Megens Limburg.jpg

 

B.J.M.H. Megens - Limburg
portefeuille: Mobiliteit en Duurzaamheid, Ruimte Landbouw en Natuur
 
"Voor een beter Limburg voor mijn kinderen en alle Limburgers.  Ik vertegenwoordig iedere inwoner van onze mooie provincie".
Thewissen Limburg.jpg
M.W. Thewissen - Limburg
Portefeuille: Plv. voorzitter en lid Statencommissie Financiën, Economische Zaken en Bestuur, lid Statencommissie Cultuur en Samenleving
 
"Minder maar betere overheid en regelgeving, alleen optellen als je ook aftrekt en zelf het goede voorbeeld geven werkt het beste en kost het minste".