Andere websites IPO

Huis van de Nederlandse Provincies In 2000 heeft het IPO in samenwerking met de Nederlandse provincies het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel het  opgericht. Het HNP voert de belangenbehartiging voor provincies bij de Europese instellingen.

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Het is in 2002 opgericht door het rijk, het IPO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) met als doel de kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden provincies, gemeenten en waterschappen te vergroten.
 
Voor ondersteuning op het gebied van vitaal platteland en de fysieke leefomgeving is door het IPO in 2014 BIJ12 opgericht. BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies vanuit de volgende units:
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer
  • Faunazaken
  • AdviesCommissie Schade Grondwater
  • Gemeenschappelijke Beheerorganisatie Provincies
  • Stikstof en Natura 2000.