Andere websites IPO

Huis van de Nederlandse Provincies In 2000 heeft het IPO in samenwerking met de Nederlandse provincies het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel het  opgericht. Het HNP voert de belangenbehartiging voor provincies bij de Europese instellingen.

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Het is in 2002 opgericht door het rijk, het IPO, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) met als doel de kennis en expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden provincies, gemeenten en waterschappen te vergroten.
 
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies, opgericht om de provincies zo efficiënt mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van beleid. Tot de activiteiten van BIJ12 behoren onder meer de uitvoering van het SNL en het aanbieden van Natuurinformatie vanuit de DKN. Ook Gbo provincies, het Faunafonds en het PAS-bureau werken vanaf 1 januari 2014 onder de vlag van BIJ12.