Documenten

Best practices huisvesting vergunninghouders IPO PHV def 22-01-2020


Download

IPO Positon paper EU waterrichtlijnen


Download

Rapport Teisman 'Samen verder werken aan de Delta'


Download

IPO-artikel 'Een nieuwe werkelijkheid'


Download

Position Paper krimp van de provincies Groningen, Zeeland en Limburg


Download

Visie van IPO-voorzitter Johan Remkes op de Omgevingswet (bron ROmagazine)


Download

Reactie IPO SVIR AMVB Ruimte


Download

Brief VNG en IPO: omgevingswet tijd gunnen


Download

Brief VNG-IPO: omgevingswet tijd gunnen


Download

Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling


Download

VGR Bevolkingsdaling


Download

Financiële onderbouwing van de besparingen van de voorstellen om de waterschappen onder bestuurlijk dak provincies te brengen


Download

Brief aan minister WWI over ISV 3


Download

Provinciale aanjaagacties woningbouw


Download

Ontheffingenbeleid OZB


Download

Verdeling €40 miljoen en middelen huisvesting


Download

Regionaal kostenverhaal en verevening bij gebiedsontwikkeling


Download

Aanvullende reactie IPO op Grondexploitatiewet


Download

Reactie op ontwerpbesluit bodemkwaliteit


Download

IPO schrijft Verdonk over problemen huisvesting toegelaten asielzoekers


Download

Voorbeeld Natuurgebiedsplannen en het Beheers- en Landschapsgebiedsplan Noord-Brabant


Download
Laad meer berichten