Werkgeverszaken / Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In het Sociaal Akkoord 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners over het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Markt en overheid staan aan de lat voor 125.000 nieuwe banen. Omdat de sector overheid niet voldeed aan het vereiste "groeipad" is sinds 2018 de quotumwet van toepassing voor overheidsorganisaties. In 2019 moet 2,14% van de verloonde uren worden ingevuld met mensen uit de doelgroep banenafspraak. Jaarlijks wordt het (nieuwe) quotumpercentage vastgesteld in november. Er worden tot 2022 geen boetes opgelegd als partijen nog niet voldoen aan dit quotumpercentage.
 
Resultaten sector provincies
De sector provincies had de opdracht om 340 nieuwe banen te creëren voor
1 januari 2024. In het IPO-bestuur was daarom een verdeling gemaakt per provincie. Op 31 december 2018 was de doelstelling over 2018 van 170 banen ruimschoots gerealiseerd met ruim 270 extra banen.´
 
Met de nieuwe rekenmethode (het wettelijk quotum)  wordt in percentages gerekend. De collega’s die onder de banenafspraak vallen en al voor 2014 in dienst waren tellen nu ook mee. Met de nieuwe berekening paste het aantal banen bij de provincies in 2018 binnen het quotum.
 
Projectleiders voor de garantiebanen voor de sector provincies zijn Richard van der Mast en Reinette Kiès (beide IPO). Elke provincie heeft daarnaast een projectleider inclusieve arbeidsmarkt.
 
Het IPO organiseert twee keer per jaar een kennisdag voor de provinciale projectleiders. Tevens stimuleert het IPO kennisuitwisseling.