Werkgeverszaken / Rechtspositie politieke ambtsdragers

De beloning, onkostenvergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden van gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en Statenleden zijn wettelijk geregeld in Rechtspositiebesluiten. De ontslaguitkering en het pensioen van gedeputeerden zijn geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). De Commissarissen vallen voor hun ontslaguitkering onder de APPA en voor hun pensioen zijn zij aangesloten bij het ABP. Zij vallen namelijk niet onder de WW en het ABP. In provinciale verordeningen wordt de rechtspositie van gedeputeerden en statenleden nader uitgewerkt.

Het overleg over de rechtspositie van politieke ambtsdragers
Over de rechtspositie van de politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen vindt overleg plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit heet het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA). Vanuit het IPO neemt Andries Heidema (CdK in Overijssel) en Jan Markink (gedeputeerde in Gelderland) deel. Verder neemt Statenlidnu, de beroepsvereniging van Statenleden, deel aan het ORDPA. In het ORDPA zijn al veel afspraken gemaakt over harmonisatie en modernisering van de rechtspositieregelingen, bijvoorbeeld over de hoogte van de vaste onkostenvergoeding. BZK heeft in mei 2015 een integrale visie op de rechtspositie van de decentrale politieke ambtsdragers vastgesteld. BZK heeft dat in overleg met de vertegenwoordigers in het ORDPA gedaan. Zij hadden hierom verzocht naar aanleiding van een aantal recente verslechteringen in de rechtspositie. In een aantal tranches zijn zaken verder in lijn met deze visie ontwikkeld en geïmplementeerd. De laatste aanpassing is gedaan in het voorjaar van 2019. In de loop van 2020 wordt deze laatste geëvalueerd. Tevens vindt er een onderzoek plaats naar de hoogte van de vergoeding van Statenleden. De uitkomst hiervan wordt in de loop van 2020 verwacht. 
 
Het IPO
Het IPO ondersteunt Andries Heidema, Jan Markink en Statenlidnu in de voorbereiding van het ORDPA en werkt mee aan de uitwerking van daar gemaakte afspraken. Ook buiten het kader van het ORDPA behartigt IPO de (rechtspositionele) belangen van de gedeputeerden en Statenleden en voert daarover overleg met het ministerie van BZK, in de regel samen met de collega’s van de VNG en de Unie van Waterschappen. Een belangrijk onderwerp is het onderbrengen van de pensioenen van de gedeputeerden (en hun collega’s bij de gemeenten en de waterschappen) bij het ABP. IPO, VNG en Unie van Waterschappen zijn hiervan een groot voorstander. Hierover moet het kabinet nog een beslissing nemen.

Het IPO is ook belast met de gezamenlijke aanbesteding van de uitvoering van de APPA. Verder ondersteunt het IPO-werkgeverszaken de provincies bij de nadere regelgeving van de rechtspositie van de politieke ambtsdragers, onder meer via een modelverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laureina Grootveld (06-41781081).