Werkgeverszaken / Pensioenen

De provincieambtenaren zijn aangesloten bij de pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Dit fonds verzorgt onder andere de opbouw en uitbetaling van pensioen voor de medewerkers van alle 14 overheids- en onderwijssectoren. In de Pensioenkamer onderhandelt het Verbond voor Sectorwerkgevers Overheid (VSO) met de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) over de pensioenregeling ABP. Het betreft bovensectorale onderhandelingen in tegenstelling tot het cao overleg. Het IPO praat mee in de Pensioenkamer en vertegenwoordigt tevens de sector Waterschappen. Bij het bereiken van een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe ABP pensioenregeling wordt dit resultaat voorgelegd aan het IPO-bestuur.
 
Actualiteit
Sociale partners hebben in 2017 een akkoord bereikt over de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar per 1 januari 2018 en over het verminderen van de complexiteit van de ABP-regeling. Dit akkoord is verwerkt in de ABP-regeling. Op termijn zal een nieuw pensioenstelsel het levenslicht zien. Hierover is een akkoord gesloten tussen Kabinet, werkgevers en vakcentrales. Hierover is een akkoord gesloten tussen Kabinet, werkgevers en vakcentrales. Dit wordt verder uitgewerkt en vertaald in wetgeving.