Werkgeverszaken / Normalisering rechtspositie ambtenaren

Op 1 jan 2020 zijn de provincies overgegaan naar het civiele arbeidsrecht: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt dan in werking. Dit betekent dat:

  • het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren,
  • de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen,
  • de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, en de doorwerking daarvan, worden vervangen door het reguliere cao-recht.

Arbeidsvoorwaarden en ambtenaarschap veranderen niet.

Invoering van de Wnra heeft alleen gevolgen voor de rechtsverhouding tussen ambtenaar en overheidswerkgever en leidt niet tot een wijziging van de in de cao geregelde arbeidsvoorwaarden. Daarover gaan sociale partners die betrokken zijn bij het cao-overleg.

Werknemers bij de overheid blijven ook na het van kracht worden van de Wnra ‘ambtenaar’. In de Ambtenarenwet 2017 zijn nog onderwerpen opgenomen die direct verband houden met de ‘ambtelijke status’. Daarbij gaat het om bepalingen ten aanzien van de ambtseed, integriteitsbeleid, het melden van nevenfuncties en financiële belangen, het vervullen van vertrouwensfuncties en de beperking van bepaalde grondrechten. 

IPO
Het IPO werkt in projectverband samen met de VNG en de UvW in de ondersteuning van de leden bij de invoering van de Wnra. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie van BZK dat verantwoordelijk is voor de landelijke invoering van de Wnra.

In het samenwerkingsproject ligt de focus op het faciliteren van de provincies bij een correcte en tijdige implementatie van de Wnra binnen hun organisatie. 

Voor meer informatie leest u de factsheet over normalisering rechtspositie ambtenaren.

Zie ook onderstaand filmpje, gemaakt in opdracht van de provincie Groningen.

Wil je je voorbereiden op de komst van de Wnra per 1 januari 2020, of meer leren over de belangrijkste wijzigingen die deze wet tot gevolg heeft? Volg dan de e-learning module.

Deze e-learning is ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies, met de focus op medewerkers van afdelingen P&O / HR en leidinggevenden.

In ongeveer 45 minuten worden de belangrijkste onderdelen van de Wnra behandeld en krijg je een beeld van uw kennis van deze nieuwe wet:

  • Introductie Wnra
  • Aangaan van een arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Wijzigen van een arbeidsovereenkomst
  • Beëindigen van een arbeidsovereenkomst
  • Omgang met geschillen

Je kunt de blokken volgen in willekeurige volgorde en de e-learning onderbreken op elk gewenst moment.

Heb je behoefte aan verdere scholing (in company of vanuit je POB) neem dan contact op met je scholingscoördinator en/of de afdeling P&O. 

Contactpersoon voor overige informatie: Richard van der Mast, Rvdmast@ipo.nl