Vitaal platteland / Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof. De gezamenlijke provincies zetten zich hiervoor in, samen met de ministeries van LNV, IenW en Defensie. Zij werken als ‘PAS-partners’ samen met natuurorganisaties en ondernemers.

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten, maar te veel kan schadelijk zijn voor natuur. Om de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te behouden, worden in het kader van het PAS natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Ook wordt de uitstoot van stikstof verminderd met bronmaatregelen.

De uitvoering van de werkzaamheden liggen bij het PAS-bureau. Zo heeft het een helpdesk ingericht voor vergunningverleners en verzorgt het (publieks-)rapportages over natuurkwaliteit, natuurmaatregelen en over de neerslag van stikstof in natuurgebieden.

Lees op de website van het PAS-bureau meer over het PAS.