Vitaal platteland / Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een groot beleidsonderdeel van de Europese Commissie en wordt nu zowel inhoudelijk als financieel volledig Europees aangestuurd, dit met het oog op een level playing field in Europa en wereldhandelsafspraken met de WTO.

Nadere informatie over het huidige GLB is te vinden op de site van het netwerk platteland en toekomst GLB-site.

Elke 7 jaar wordt, zoals alle EU-beleid, het GLB herzien. De voorbereidingen voor de komende herziening na 2020 zijn inmiddels in volle gang. Ook het IPO/HNP zijn hier namens de provincies nauw bij betrokken. Provincies zijn per slot de regisseurs van het landelijk gebied en hebben zowel beleidsmatig als financieel belang bij het GLB. Dit betreft de definitie en uitvoering van de Tweede Pijler: het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP), waarvan provincies de cofinanciering invullen. Ter illustratie: In de huidige GLB-periode wordt in totaal ca. 1,5 miljard euro via POP geïnvesteerd.

 Voor het toekomstig GLB is er voor provincies sprake van discrepantie tussen ambities enerzijds en de beschikbare middelen anderzijds. Provincies zetten in op verduurzaming van de landbouw en mede-invulling geven aan het Klimaatverdrag van Parijs en de Sustainable Development Goals en willen daar onder andere het GLB voor benutten. Anderzijds zal naar verwachting de Nederlandse enveloppe vanuit Brussel per 2020 kleiner worden, vanwege o.a. de Brexit en nieuwe uitdagingen voor Europa (o.a. migratie, veiligheid).

Samen met het Rijk gaan we de uitdaging aan om de discrepantie te slechten. Het standpunt van de provincies is opgenomen in een position paper.