Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen / Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De nieuwe Omgevingswet verplicht het Rijk tot het opstellen van een integrale Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Voor de provincies wordt dit een belangrijk document, omdat daarin het langetermijnbeleid voor de fysieke leefomgeving wordt vastgelegd.

In het najaar van 2016 heeft het IPO zijn aanbod (‘Samen bouwen aan de toekomst van Nederland’) voor de NOVI gepresenteerd. Blijvende input wordt geleverd op vier prioritaire thema's: energietransitie, verstedelijking, groei en krimp, en internationalisering. Dit uit zich bijvoorbeeld in bouwstenen voor de NOVI op het gebied van verstedelijking: De verstedelijkingsopgave van Nederland (2017) en de Internationale aspecten van de NOVI (2018).

 In het voorjaar van 2018 heeft het IPO, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen het ‘Manifest NOVI: Naar een nieuw Nederland’ gepresenteerd. Belangrijkste boodschap hierin is het werken als één overheid en dat door gebruik te maken van de integraliteit van de opgaven de transities elkaar kunnen versnellen.

Verder is er in 2018 door het IPO gereageerd op voorstellen voor de vier strategische thema's die door het Rijk voor de NOVI zijn benoemd:

  1. Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland;
  2. Ruimte voor klimaatverandering en energietransitie;
  3. Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en  regio’s  met voldoende ruimte om te wonen, werken en bewegen;
  4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

In 2019 zal het accent liggen op het concreet handelingsperspectief, via het maken van Omgevingsagenda’s en bestuursafspraken met het Rijk, het sluiten van coalities of het ontwikkelen van instrumenten. De hoofdlijnen van de NOVI moeten voor de zomer zijn uitgewerkt, waarna ze met de Kamer gedeeld zullen worden. De uiteindelijke ontwerp-NOVI zal voor het eind van het jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Het IPO houdt samen met de VNG en de Unie van Waterschappen en andere betrokken partijen voortdurend de vinger aan de pols op het gebied van de actuele ontwikkelingen hieromtrent.