Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen

In een optimale werk- en woonomgeving worden economische kansen benut en is er voldoende aandacht voor behoud en beheer van het milieu. Om prettig te kunnen blijven wonen en werken, zullen we ons echter moeten aanpassen aan toekomstige veranderingen. Daarin delen provincies een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Regionaal
De provincies hebben de wettelijke taak te bepalen hoe de omgeving in hun eigen regio is ingericht. Ze kijken daarbij hoe de beperkte ruimte genoeg mogelijkheden kan bieden voor bedrijven om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met de gevolgen voor het milieu. Ook moet er worden geanticipeerd op klimaatveranderingen, zoals hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. 
 
Samenwerking
Bovendien: ruimte en water stoppen niet bij de provinciegrens. Om toereikende wet- en regelgeving op te stellen, is een goede samenwerking tussen provincies en over landsgrenzen heen essentieel. Op die manier kunnen ruimtelijke ontwikkelingen op landelijk niveau verantwoord tot stand komen, worden gezamenlijke kansen benut en uitdagingen aangepakt.
 
Provincies
De provincies pakken maatschappelijke opgaven met elkaar op. In de interprovinciale samenwerkingsagenda zijn op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer een aantal gedeelde opgaves benoemd. Het IPO richt zich in zijn belangenbehartiging op de volgende dossiers:  
 
-        Nationale Omgevingsvisie (NOVI);
-        Omgevingswet en
-        Waterbeheer
 
Bestuurlijke adviescommissie
De bestuurlijke adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen behartigt de taken van het IPO en bestaat uit de “vakgedeputeerden” uit de provincies.
‘Als IPO-bestuurder ben ik verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling, water en wonen. Wat mij betreft zijn klimaatverandering, het eerlijk delen van onze enorme welvaart en zorgen voor genoeg betaalbare woningen de grootste uitdagingen van deze tijd. We moeten stoppen met dralen of drammen. We moeten doorpakken!’Portefeuillehouder Huib van Essen