Ruimte en water

In een optimale werk- en woonomgeving worden economische kansen benut en is er voldoende aandacht voor behoud en beheer van het milieu. Om prettig te kunnen blijven wonen en werken, zullen we ons echter moeten aanpassen aan toekomstige veranderingen. Daarin delen provincies een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De provincies hebben de wettelijke taak te bepalen hoe de omgeving in hun eigen regio is ingericht. Ze kijken daarbij hoe de beperkte ruimte genoeg mogelijkheden kan bieden voor bedrijven om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met de gevolgen voor het milieu. Ook moet er worden geanticipeerd op de klimaatveranderingen, zoals hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. 

Bovendien: ruimte en water stoppen niet bij de provinciegrens. Om toereikende wet- en regelgeving op te stellen, is daarom een goede samenwerking tussen provincies en over landsgrenzen heen essentieel. Op die manier kunnen ruimtelijke ontwikkelingen op landelijk niveau verantwoord tot stand komen, worden gezamenlijke kansen benut en uitdagingen aangepakt.

IPO
De provincies zullen de komende jaren met elkaar een aantal maatschappelijke opgaven oppakken. Een interprovinciale samenwerkingsagenda is opgesteld waarin o.a op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer een aantal gedeelde opgaves zijn benoemd. Het IPO richt zich in zijn belangenbehartiging op de volgende dossiers:
 
  • Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  • Omgevingswet
  • Waterbeheer
Bestuurlijke adviescommissie
De bestuurlijke adviescommissie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer onder voorzitterschap van het lid van het IPO-bestuur,
de heer K. Kielstra, behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies.
 
 
‘Ruimte bieden voor burgers, bedrijven en natuur: dat is waar ik mij als gedeputeerde voor wil inzetten. Via het IPO wil ik hier graag aan bijdragen.’Klaas Kielstra, gedeputeerde Fryslân, voorzitter IPO Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer