Circulaire economie

De Rijksoverheid werkt samen met de decentrale overheden en het bedrijfsleven aan een duurzame recycle-economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. We ontwikkelen producten die zuiniger zijn en vinden nieuwe, slimme manieren om ze te produceren. Daarna gaan we slimmer met ze om, door ze te delen en door te geven. In het programma Nederland Circulair in 2050 staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. 

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen zijn vijf transitieagenda’s opgesteld. Hiermee krijgen de volgende vijf ketens en sectoren de hoogste prioriteit: biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen. Deze agenda’s gaan helpen om in 2050 alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen te gebruiken en zo weinig mogelijk afval achter te laten.

Provincies
Circulaire economie is een onderdeel van de kerntaak regionale economie van de provincies. De uitvoering van de transitieagenda’s zal grotendeels decentraal plaatsvinden, waarmee de provincies een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een circulair Nederland in 2050.
 
IPO
In januari 2017 ondertekende het IPO, samen met de VNG, Unie van Waterschappen, het Rijk en het bedrijfsleven het grondstoffenakkoord. Dit akkoord, met de ambitie van een volledig circulaire economie in 2050, is inmiddels door meer dan 325 bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties ondertekend. Hierop volgend heeft het IPO namens de provincies, samen met de VNG en de Unie van Waterschappen, een aanbod gedaan op het gebied van circulair aan het kabinet Rutte III, als onderdeel van de investeringsagenda.
 
Actualiteit
Inmiddels hebben de meest provincies al een analyse gemaakt van de regionale grondstofstromen, die qua aanpak en inhoud in elkaars verlengde liggen.