Zuid-Holland

‘Meest bijvriendelijke provincie’
Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland ontving op 24 maart 2016 een ‘adoptiebij’ (de viltvlekzandbij) uit handen van Laila Driessen, burgemeester van Leiderdorp en voorzitter van de Groene Cirkel Bijenlandschap. Het uitreiken van adoptiebijen in Naturalis in Leiden was de start van de campagne van de Groene Cirkel Bijenlandschap.

In dit project werken partijen aan het terugdringen van de wintersterfte bij de Honingbij (onder de 10%) en de achteruitgang van de hommel en de wilde bij. Bijvoorbeeld door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. “Meer dan 70% van ons groente en fruit is afhankelijk van bestuiving. En daar gaan dus miljarden in om”, gaf professor Koos Biesmeijer  van Naturalis in een korte presentatie aan.

Herinrichting van De Zaag
De Zaag is een bestaand en belangrijk natuurgebied, dat als een eiland in het buitendijkse riviergebied ligt. Het gebied  is onderdeel van de EHS en bestaat deels uit zoetwater- intergetijdengebied, moeras, rietland, rivierbegeleidend bos en hardhoutooibos. Het herbergt soorten als spindotter, driekantige bies en de Noorse woelmuis. De kwaliteit van De Zaag is met de herinrichting duidelijk verbeterd. Het gebied is hersteld door het maaiveld over delen van het gebied te verlagen, door oude getijdegeulen  en overstromingsvlaktes te herstellen. Met name het contact met het zoetwatergetijde is hersteld, waardoor de natuur verbeterd en er meer biodiversiteit is ontstaan. De bever en de ijsvogel voelen zich er al weer thuis. Naast de voordelen voor de natuur, ontstaat er ook een voordeel voor de mens. Het wordt namelijk makkelijker om te recreëren in het natuurgebied De Zaag. Ook dit was een nadrukkelijke wens.
 
"Het belang van de bij voor de biodiversiteit is dus enorm.  De provincie investeert hier ook echt in en ik ben erg verheugd  te zien dat binnen 1 jaar zoveel organisaties en gemeenten zich aansluiten bij dit initiatief en een bijdrage leveren. Laten we samen van Zuid-Holland de meest bijvriendelijke provincie maken.”
Han Weber, Gedeputeerde Energie, Natuur&Recreatie en Landbouw 
 
 
zh2.png zh1.png
                                     
Verkoop van natuurgrond aan particulieren
De provincie Zuid-Holland heeft drie verschillende grondeigendommen binnen het Nationaal Natuurnetwerk in Midden-Delfland openbaar te koop aangeboden. De bieders hebben zelf een inrichtingsplan en een beheerplan gemaakt voor de natuurontwikkeling aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen. Dit inrichtingsplan en het beheerplan hebben onderdeel uitgemaakt van de bieding. Zowel de gemeente (beoordeling), als de deelnemers aan het weidevogelpact (inhoudelijk) zijn betrokken geweest bij de verkoop van de grond. De grond is gegund aan 2 particulieren en 1 aan een coöperatie. De grond maakt deel uit van een ecologische verbinding in Midden-Delfland.
zh3.png