Zeeland

Vogeleiland Schelphoek in de Oosterschelde
De Zuidwestelijke Delta is van groot belang voor kustbroedvogels als leef- en broedgebied. De populatie van een aantal van deze soorten staat helaas onder druk. Dat komt onder andere door te weinig natuurlijke dynamiek in de Delta, roofdieren en door toenemende recreatie. Kustbroedvogels hebben daarom een belangrijke plek in het Natura 2000- beheerplan Deltawateren.

In het (soorten)beleid van de provincie Zeeland krijgen kust- broedvogels extra aandacht. Bijvoorbeeld door het bijeen brengen van partijen en kennis en het uitvoeren van stimuleringsmaatregelen en de zogeheten ‘no-regret maatregelen’.

Kustbroedvogels broeden in dynamische milieus en kiezen de meest geschikte gebieden. Het is daarom van belang dat er wat te kiezen valt. Broedgebieden die schaars begroeid zijn, waar voedsel beschikbaar is en de vogels niet worden verstoord. De meest kritische soorten zijn grote stern en dwergstern. Andere soorten zoals het visdiefje kunnen meeprofiteren van de genomen maatregelen.

Een mooi voorbeeld van samenwerken in de regio en  het beleefbaar maken van natuur is het inrichten van een caisson voor visdiefjes in de Oosterschelde. Bij Schelphoek liggen drie caissons die dienst deden na de Water snoodramp van 1953 en tijdens de Deltawerken. Het grootste caisson is met betonnen platen afgedekt. Daarop is een laag grind en schelpen gestort. Visdiefjes broeden graag op kale grond. Omdat het caisson uit de kust ligt en een hoge, steile rand heeft, is het een veilige plek. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincie Zeeland en Vogelbescherming Nederland hebben hierin samen gewerkt. Vanaf volgend jaar zijn de broedvogels te zien met een webcam. En daarmee is het kraamseizoen van de visdiefjes beleefbaar voor het publiek. Dit project is gefinancierd en uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

zeeland.png

Afgelopen jaar zijn er meer kustbroedeilanden aangelegd  en/of hersteld. Voorbeelden daarvan zijn de kustbroedvogeleilanden op Tholen, op Noord-Beveland, langs de Zuidkust van Schouwen en in het Veerse Meer in samen- werking met de terreinbeheerders en Stichting  Kustbroedvogelsfonds. De provincie Zeeland heeft een belangrijk deel van de projecten gefinancierd. Jaarlijks wordt een deel van de € 180.000,- vanuit het soortenbeleid aan dergelijke projecten besteed. De eilanden op Tholen en Noord-Beveland, die vorig jaar zijn gerealiseerd, waren afgelopen voorjaar al succesvol voor visdiefjes.