Utrecht

Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht
Het Utrechtse deel van de Oostelijke Vechtplassen is een uniek plassengebied waar natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. Dankzij de invloed van de rivier en het kwelwater van de hogere zandgronden en de vervening komen er  allerlei variaties in het landschap voor. Zo is er open water,  trilveen, veenmosrietlanden, vochtige graslanden (waaronder blauwgraslanden) wilgenstruwelen en broekbos.

Herstel en zelfs uitbreiding van de natuur in dit gebied is noodzakelijk, want de kwaliteit van de rijke schakering van moerasvegetaties gaat achteruit. Ook de verlanding van nieuwe petgaten komt niet goed op gang, een teken dat het gebied niet optimaal functioneert.

Het robuuster maken van het watersysteem is erg belangrijk om dit te keren. Provincie Utrecht wilde niet wachten op  het beheerplan Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en  heeft het Programmabureau Utrecht-west opdracht gegeven  om samen met bewoners, gebruikers en overheden een inrichtingsplan op te stellen. Dat plan is klaar en is deels  al uitgevoerd, zoals in de Bethunepolder. De rest van het gebied is nu in uitvoering of daar wordt de uitvoering voor- bereid. De inrichtingsplannen bestaan uit een aanpak in twee fasen. In de eerste fase ‘doen partijen wat ze kunnen’. In de tweede fase worden aanvullende maatregelen uitgevoerd.

In de Bethunepolder is een combinatie gezocht tussen natuur, agrarische activiteit en bewoning. Bewonersorganisaties, twee inliggende boeren en overheden hebben samen een inrichtingsplan opgesteld. De twee boeren blijven in de polder en beheren een groot deel van de natuurgronden  in samenwerking met Staatsbosbeheer en Gemeente Amsterdam. Er lopen wandel- en kanoroutes door het gebied. De bewoners doen zelf de vogelmonitoring. De gemeente Amsterdam gebruikt het uit de polder opgepompte water voor de drinkwaterbereiding.

In de rest van het gebied ligt de nadruk vooral op de natuur. Gesprekken over het verhuizen van agrarische bedrijven naar buiten het gebied zijn in volle gang en hebben al resultaat opgeleverd. Deze gesprekken gaan door terwijl tegelijk maatregelen worden voorbereid om de natuurpercelen in  te richten. In de zogenaamde Taartpunt is de uitvoering al gaande. Vrijkomende grond wordt gebruikt om percelen van aangrenzende agrariërs op te hogen. Als dit is afgerond gaat het waterschap een flexibel en vaak ook hoger peil instellen.

foto utrecht.png

Ook hier wordt een wandelpad aangelegd met uitkijk- heuvel. In een ander deel van het gebied voeren ook  Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met hulp van Life+subsidie al inrichtingswerken uit. Vanaf 2017 wordt  de rest aangepakt.

Als de uitvoering gereed is (ca 2019) heeft Utrecht er  1250 ha cultuur- en natuurlandschap bij. Een oud landschap ook en een gebied waar al lang geleden mensen rondzwierven om te jagen, landbouw te bedrijven of veen te winnen. Het gebied is dan ook archeologisch zeer interessant. Ook dit aspect krijgt volop aandacht. En dit alles onder de rook van de Domtoren.