Noord-Holland

Catrijpermoor
De Catrijpermoor ligt in het overgangsgebied van duin naar polder, ook wel ‘duinzoom’ genoemd. Het gebied is circa  46 ha groot en heeft grote kansen voor natuurontwikkeling. Vanuit het duingebied komt namelijk helder en schoon kwelwater aan de oppervlakte, dat via duinrellen afstroomt naar het achterland. Kenmerkend is ook de afwisseling van bodemsoorten als zand, klei en veen, wat een variatie aan flora kan opleveren.
 

foto nh.jpg

Voor de aanpassing van het waterpeil zijn werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanbrengen en aanpassen van stuwen, duikers en dammen. Hiervoor is gebiedseigen grond en zand van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gebruikt. Met een natuurvriendelijke oever is een geleidelijke overgang van land naar water gecreëerd. Bestaande duinrellen zijn plaatselijk verbreed. Te diepe duinrellen zijn ondieper gemaakt met duinzand, waardoor het effect van het stromende water groter wordt. De Groetermoor is uitgegraven zodat hier  meer water aan de oppervlakte komt. Het schone duinwater dat via de duinrellen het gebied instroomt, kan daardoor langer worden vastgehouden. Door deze maatr egelen ontstaan er betere omstandigheden voor flora en fauna in  de Catrijpermoor.

nh3.jpgHet gebied was al in eigendom van SBB maar nog niet ingericht. Met dit gebied is de NNN 46 ha rijker, maar het is slechts een onderdeel van de doelstelling om 250 ha per jaar te realiseren.

nh2.png