Noord-Brabant

Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer
In 2015 en 2016 is in een intensief gebiedsproces in Brabant gekeken hoe het agrarisch natuurbeheer efficiënter en effectiever gemaakt kon worden. Het resultaat was een antwoord op de vraag welke maatregelen het beste genomen kunnen worden voor een effectief agrarisch natuurbeheer  en op welke plek. De meest kansrijke leefgebieden en  meest effectieve maatregelen zijn in het Natuurbeheerplan opgenomen. De vier Brabantse collectieven zijn hierdoor beter in staat om een effectief agrarisch natuurbeheer  uit te voeren. En alle betrokken partijen weten nu waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dat zorgt voor een goede samenwerking en breed draagvlak.

Een mooi voorbeeld zijn de maatregelen die in 2016 zijn getroffen in het gebied Beerse Overlaat, dat in beheer is van het agrarisch collectief Oost-Brabant. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen het coördinatiepunt Landschapsbeheer en de deelnemende boeren, de agrarische natuurverenigingen en ZLTO, door bundeling van kennis, bereidheid om aanvullende financiële middelen te leveren (voor inrichting) en met behulp van gemeenschappelijk inzet en creativiteit, zijn hier zeer aansprekende resultaten geboekt. Al eerder was in dit gebied gebleken dat dat de techniek  van ‘golfplaatplas-dras’ (zie foto) mooie resultaten op kan leveren. In 2016 is in het weidevogelkerngebied Beerse Overlaat ca 75 hectare ingericht. Ruim 100 vogelsoorten maakten gebruik (rust, voedsel, broeden) van deze golfplaat- plasdrassen. Met de plasdrassen en aanvullend weidevogelbeheer werd in 2016 een populatie van ruim 120 broedparen Grutto, Wulp en Tureluur in stand gehouden. En nog eens 500 broedparen van meer algemene soorten. In 2017 verwachten de gebiedspartijen dat de mooie Beerse Overlaat als weidevogelgebied het nog beter gaat doen.

brabant1.png

Een duurzaam en vitaal Markdal.
Het Markdal is een beekdal ten zuiden van Breda. Bewoners, ondernemers en gebruikers willen van het Markdal een gebied te maken waarin ecologie, economie en samenleving in evenwicht zijn. Zij hebben zich hiervoor verenigd in de Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal. De Vereniging heeft met de provincie afgesproken om in oktober 2018, 100 ha NNB in het Markdal te hebben verworven, de functie te hebben gewijzigd en 102,2 ha ingericht te hebben. De Vereniging ziet mogelijkheden om met een andere, gebiedsgerichte aanpak en ‘van binnenuit’, de realisatie van het NNB in het Markdal, na jarenlange stagnatie, wèl mogelijk te maken. Tegelijk werkt de Vereniging aan maatregelen waardoor de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gerealiseerd worden. Inmiddels is de Vereniging er in geslaagd weer nieuwe beweging in het gebied te bereiken. Ondanks dat er hobbels en uitdagingen in het verschiet liggen, lijken de doelstellingen binnen handbereik. In 2017 en 2018 verwachten we dat de verwerving en het beheer geregeld is. Nieuwe initiatiefnemers, zoals in dit voorbeeld van het Markdal, zijn belangrijk voor het realiseren van het natuurnetwerk in Brabant. 
 
brabant2.png
 
Het initiatief gaat ervan uit dat een klein deel van het natuurnetwerk uit het Markdal verdwijnt en buiten het gebied wordt toegevoegd. Terreinbeheerders en de Brabantse Milieufederatie zijn bang dat waardevolle natuur hierdoor minder bescherming krijgen. Het wordt onderzocht of die zorgen terecht zijn.
En de ontwikkeling van het Markdal is qua proces een koploper in de geest van de Rijksnatuurvisie en de Omgevingswet. Er worden ervaringen opgedaan die een voorbeeld kunnen zijn voor andere gebieden waar realisatie van het NNB aan de orde is. Dit initiatief kenmerkt zich door het zelforganiserend vermogen vanuit het gebied, het neemt opgaven over die voorheen bij de overheid lagen en is bereid risicodragend te participeren. De overheden ondersteunen het initiatief gezamenlijk. Uiteindelijk wordt het gebied er ruimtelijk, economisch en sociaal aanzienlijk beter van.