Limburg

Hamster op eigen benen
Sinds de Europese hamster in 2002 geherintroduceerd is in Limburg, wordt geprobeerd om deze beschermde diersoort een veilige groeiomgeving te bieden. Er is een fokprogramma opgezet en jaarlijks worden hamsters uitgezet/bijgeplaatst  in geschikte leefgebieden in Limburg. Het verloop van het programma wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De inspanningen van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een hamsterpopulatie van in totaal ca. 400-500 hamsters, verdeeld over een drietal leefgebieden. De hamsterpopulatie is afhankelijk van een aangepast ‘hamstervriendelijk’ agrarisch beheer. In 2014 werd in totaal 470 hectares hamstervriendelijk beheerd.

Maar voor een duurzaam behoud van de hamster in Limburg is uitbreiding van het hamstervriendelijke beheer naar minimaal 750-900 ha nodig. De afgelopen jaren is gebleken dat een hamsterpopulatie in kleine gebieden met hamstervriendelijk beheer kwetsbaar is; in grote gebieden (tenminste 20% van de aanwezige percelen), lijkt de populatie beter stand te kunnen houden. Het beheer moet ervoor zorgen dat de hamster gedurende het zomerseizoen kan profiteren van gewassen die voldoende bescherming bieden tegen roofdieren. Dit zorgt ervoor dat agrariers bepaalde gewassen niet of veel later kunnen oogsten, wat uiteraard zorgt voor een lagere opbrengst. Het compenseren van dit verlies aan opbrengst zorgt ervoor dat de kosten voor het uitvoeren  van hamsterbeheer voor meer dan 85% worden gesubsidieerd. In België, Duitsland en Frankrijk hebben ze dit zelfde probleem.

limburg.png

Daarom wordt nu gezocht naar innovatieve vormen van agrarisch natuurbeheer, die de overleving en reproductie  van de hamster in voldoende mate ondersteunen om een duurzame populatie te kunnen ontwikkelen. Het moet toepasbaar zijn op minimaal 20-25% van de akkers in de regio, met een duidelijke kostenbesparing t.o.v. van het huidige SNL-pakket. Het zoeken naar de balans in de intensiteit van beheer en de beheerkosten is de belangrijkste opgave binnen dit project. Uiteindelijk moet een veelvoud aan hamstervriendelijk beheerde hectares, in de vorm van een mozaïekstructuur, worden gerealiseerd in Limburg,  maar tegen lagere kosten per ha. Daarmee zullen de nieuwe beheerpakketten een substantiële bijdrage leveren aan de duurzame bescherming van de hamster. Uiteindelijk zou dan het fokprogramma niet meer nodig zijn. Er zijn in totaal drie groeiseizoenen (2015-2017) om te experimenteren met nieuwe hamsterpakketten.

Daar waar het kan, wordt samengewerkt met België, Frankrijk (Elzas) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen). Dit gebeurt door verdere kennisuitwisseling (o.a. via het jaarlijkse hamstercongres), samenwerking op het gebied van fokprogramma(s), beschermingsmaatregelen en, in het geval van Nordrhein- Westfalen, met grensoverschrijdende gebieden met hamster- vriendelijke agrarisch beheer.