Groningen

Integrale gebiedsontwikkeling Marumerlage
Net boven het dorpje Marum, op de grens van Groningen  en Friesland, ligt de Marumerlage. Door dit gebied stroomt  het begin van de beek Dwarsdiep. De Marumerlage vormt het begin van het natuurnetwerk dat kilometers lang de beek volgt en aansluit op het N2000-gebied Leekstermeer.
 
Schoon water en klimaatproof
Het water in de beek voldoet niet aan de Kaderrichtlijn Water normen. Bovendien is er ’s zomers te weinig water beschikbaar en wordt ’s winters het water te snel afgevoerd. De gebiedsontwikkeling van de Marumerlage draagt zowel bij aan de KRW opgaven als de waterveiligheid in Groningen en de beschikbaarheid van water voor landbouw en natuur.
 
Natuurgrond inruilen?
Waterschap Noorderzijlvest heeft samen met Staatsbosbeheer, provincie en gemeente Marum een moerasgebied ingericht, waar het water langer vastgehouden en opgeslagen wordt. Om ruimte te maken voor de nieuwe kronkelende beek en moeraslaagte zijn provincie, Staatsbosbeheer en grondeigenaren in gesprek gegaan. Welke hoog en droog gelegen percelen van Staatsbos beheer en provincie kunnen we ruilen tegen de lage natte percelen en welke percelen kunnen we aankopen?
 
Spannend maar prachtig
De aanleg van het 25 ha grote gebied met beek, vistrap en uitkijkheuvel is indrukwekkend. Graafmachines en vrachtwagens toverden het gebied om in een kaal en nat gebied, duidelijk zichtbaar vanaf de snelweg. Het gebied ontwikkelt zich prachtig en vormt voor velen een voorbeeld voor andere delen van het natuurnetwerk.
 
De streek aan de slag
In de streek is gebiedscoöperatie Zuidelijk Westerkwartier actief. Deze verbindende organisatie, waarin o.a. Staatsbosbeheer, agrarische natuurverenigingen, gemeenten, landschapsbeheer en onderwijsinstellingen partners zijn, is in opdracht van Staatsbosbeheer de plannen verder uit gaan werken. De gebiedscoöperatie is samen met de streek gaan nadenken over de wensen en mogelijkheden om bijvoorbeeld het gezamenlijk beheer of de toegankelijkheid in te vullen. In opdracht van de coöperatie maakten middelbare scholieren ontwerpen voor een uitkijktoren, die door middel van crowdfunding gefinancierd wordt. Studenten ontwikkelden in opdracht van de coöperatie lespakketten, waarmee de lokale stichting van natuureducatie scholieren kennis laat maken met de Marumerlage.
 

foto groningen.png

De vogels hebben de Marumerlage al gevonden en wie weet komt ook de otter binnenkort vissen. Provincie, waterschap, gemeenten, landbouw- en toerisme organisaties werken ondertussen al aan de plannen voor het aansluitende deel. Samen met bewoners maken we de eerste schetsen, waarbij natuurherstel, landbouwopgaven, verbetering van waterkwaliteit en waterveiligheid, recreatie en landschap een plek krijgen.