Gelderland

Moerasvogels
De Rijnstrangen is samen met Biesbos en IJsselmonding het belangrijkste gebied voor bijzondere moerasvogels in het Natura 2000-gebied de Rijntakken. Grote Karekiet, Woudaap en Roerdomp zijn de vaandeldragers van dit unieke gebied. Dit jaar en in 2017 komen maatregelen in de waterhuishouding, rietherstel en natuurontwikkeling samen om het leefgebied van de moerasvogels sterk te verbeteren. In het gebied is niet alleen natuur van belang, maar ook de landbouw draagt bij aan een duurzaam beheer van het landschap. Door inzet van bedrijfsaankoop en bedrijfsverplaatsing is  120 hectare beschikbaar gekomen voor natuurrealisatie en landbouwstructuurverbetering. In een proces van snelle kavelruil door STEVIG worden deze hectares ingezet om de gestelde doelen te halen. Eind volgend jaar hopen we in dit gebied klaar te zijn, zodat zowel natuur, als landbouw weer vooruit kunnen. Binnen dit project hebben we oog voor cultuurhistorie en leefbaarheid en geven we invulling aan  de natuurcompensatie opgaven van de overnachtingshaven Lobith en van de doortrekking van de A15. Succes komt doordat alle betrokken organisaties hun schouders er onder zetten en de provincie haar regie rol goed laten vervullen.
 
fotogelderland 1.jpg