Fryslân

Werken aan een natuurinclusieve landbouw
Natuur en landbouw zijn in Fryslân onlosmakelijk met elkaar verbonden, vooral omdat de landbouwsector met stip de belangrijkste grondgebruiker is en dus ook sterk bepalend voor landschap en natuur. Om ook in de toekomst natuur  en landbouw te blijven verbinden, zoekt de provincie samen met partners naar nieuwe vormen van landbouw, die een economisch gezonde bedrijfsvoering weet te combineren met een goede zorg voor de omgeving; oftewel een natuurinclusieve landbouw.
 
Agro-agenda en Versnellingsagenda
Samen met de provincies Groningen en Drenthe werkt Fryslân actief aan een duurzame landbouw. En met diverse organisaties in en rond de landbouw is de Agro-agenda opgesteld, waarin op hoofdlijnen de inzet voor vernieuwingen binnen de agrosector staat. Het ministerie van EZ is medeondertekenaar van de agenda. Voor de melkveehouderijsector zijn de doelen uitgewerkt in de Versnellingsagenda Melkveehouderij, met daarin concrete doelstellingen voor bijvoorbeeld de mineralenverliezen en de biodiversiteit.  De deelnemende organisaties geven vorm en inhoud aan  de doelstellingen.
 
Toekomstbestendige melkveehouderij
Op het gebied van de biodiversiteit neemt Fryslân het  voortouw in Noord-Nederland voor wat betreft het thema ‘Natuur inclusieve landbouw’. Hierbij gaat het om de combi - natie van twee doelen: een toekomstbestendige, renderende melk veehouderij en een groei van de biodiversiteit in het boeren land. Hierbij staat het ontwikkelen van nieuwe verdien modellen voor de boeren centraal. Het is niet onlogisch dat juist in Fryslân met een dergelijk project wordt gestart: de combinatie zuivel en agrarisch natuurbeheer (vooral gericht op weidevogels) spelen in deze provincie  een belangrijk rol.
 
Levend Laboratorium
Voor de invulling van natuurinclusieve landbouw is de stichting ‘Living Lab’ opgericht. Deze stichting is een labora torium in de praktijk met als doel de transitie van de melkveehouderij te ondersteunen. Het Living Lab zoekt met betrokkenen naar uitvoerbare antwoorden op de vraag wat natuurinclusieve melkveehouderij is en hoe dit het beste in praktijk kan worden gebracht. Hierbij wordt geëxperimenteerd met concrete praktijkprojecten. Kenmerkend in deze transitie is de keuzevrijheid van de  boer. Het Living Lab stimuleert, agendeert en ondersteunt  de projecten die bijdragen aan deze natuurinclusieve opgave. Een onafhankelijke Stichting gaat het Living Lab gestalte geven. De bij het Living Lab betrokken organisaties participeren in de ideeënontwikkeling en in de opzet en uitvoering van projecten. Het gaat dan om organisaties uit de:
  • primaire sector;
  • verwerkende en toeleverende industrie;
  • loonbedrijven en landbouwmechanisatiebedrijven;
  • natuurbeheerders;
  • banken en financiële dienstverleners;
  • retailbedrijven;
  • consumentenbelangen.

foto fryslan.png Afbeelding afkomstig van Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw

Deze organisaties krijgen een plaats in de Living Lab Raad.  Zo worden samenwerkingen gecreëerd in de hele zuivelketen, van producent via verwerker en retail tot consument. Daarnaast is er samenwerking met intermediaire organisaties en met onderwijs en onderzoeksinstellingen. Het werkplan heeft een breed draagvlak, ook vanuit de gedachte dat in het Living Lab gewerkt wordt aan toekomstperspectieven, zowel voor een renderende bedrijfsvoering als voor groei van de biodiversiteit.