Flevoland

Klein en effectief agrarisch collectief
Eind 2014 is het Flevolands Agrarisch Collectief opgericht, een kleine enthousiaste organisatie die voor veel nieuwe zaken aan de lat staat. Vanaf de eerste dag zijn zij er vol voor gegaan met de juiste mensen en met de juiste instellingen. Het is een coöperatie met een bestuur, werkorganisatie en deelnemers, ieder met een eigen betrokkenheid en een eigen verantwoordelijkheid. Als het nodig is, wordt externe expertise ingehuurd. De ontwikkeling van deze organisatie wordt door de provincie ondersteund.

Op de langere termijn wil het Flevolands Agrarisch Collectief een breed gedragen beweging in de streek op gang brengen om maatschappelijke doelen, zoals natuur, water en recreatie te realiseren en die aan te laten sluiten op het werk van de Flevolandse boeren.

Want Flevoland is een belangrijke landbouwprovincie, maar met een zeer beperkte omvang van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hoe bereik je dan toch resultaat?

Focus
Vanwege het beperkte budget is er gekozen voor een doel waar Flevoland vanuit (inter)nationaal perspectief voor de natuur echt iets te bieden heeft, namelijk de akkervogels.  Het beheer wordt geconcentreerd in gebieden die voor akker vogels belangrijk zijn en waar agrariërs graag mee willen werken aan een betere leefomgeving van akkervogels. In 2016 zijn er drie samenhangende gebiedsclusters open akkerland gestart om de leefomstandigheden van veldl eeuwerik en de grauwe kiekendief te versterken. Daarnaast worden bufferzones aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren.
 
Open houding
Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl is een open houding en vertrouwen in elkaar. Provincie Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief hebben goede en open gesprekken, waarbij ook kritische noten worden gekraakt. Het gaat niet altijd goed, maar dit wordt besproken en als het kan opgelost. Een voorbeeld hiervan is de uitbreidingsaanvraag voor 2017. 

Het agrarisch collectief heeft een cluster voorgesteld dichtbij vliegveld Lelystad. In nauwe samenspraak met de provincie wordt nu een vogeltoets uitgevoerd die moet uitwijzen of agrarisch natuurbeheer in dit cluster mogelijk is zonder extra risico voor de vliegveiligheid.

flevoland.png
 
Monitoring
Eind 2021 kunnen wij op basis van monitoringsgegevens van 6 jaar iets zeggen over de resultaten van het agrarisch natuurbeheer in Flevoland. Met ons jaarlijkse Meetnet Agrarisch Soorten houden we dit goed in de gaten.