Drenthe

Natuurlijk Platteland
In april 2016 heeft GS van Drenthe het programma Natuurlijk Platteland 2016-2021 vastgesteld. Het programma is samen met partners, waaronder natuurbeheerders, LTO Noord, waterschappen en gemeenten opgesteld. Met het programma voeren wij de natuurafspraken uit die wij met  het Rijk hebben gemaakt in het Natuurpact. De provincie gaat hiermee voor robuuste natuur, die tegen een stootje  kan en ruimte biedt om te ontspannen én te ondernemen.  En er is een belangrijke stap gezet om de komende jaren  in een dertigtal zogenaamde projectgebieden concrete projecten te gaan realiseren. In verschillende gebieden is begonnen met de eerste voorbereidingen om gebiedsprocessen op te starten. Hieronder wordt kort ingegaan op de projecten die op dit moment in de uitvoering zitten of komen.
 
Projecten
In het Drents-Friese Wold is de laatste landbouwenclave verworven en is een begin gemaakt met de inrichting. In  het Bargerveen zijn en worden in de bufferzone gronden verworven en ingericht, dat ook met de verplaatsing en uitbreiding van de schaapskooi begonnen kan worden. MER-procedures hebben de inrichting van twee bufferzones vertraagd, maar een uitstekend proces met bewoners heeft tot gedragen inrichtingsplannen geleid met verschillende functiecombinaties. Zowel de maatregelen in het DrentsFriese Wold als Bargeveen dragen bij aan de doelstellingen van Natura 2000 en het PAS.

Binnen de gebiedsontwikkeling van de Hunze zijn de  Oude Weer en Bonnerklap voor natuurontwikkeling ingericht. Hier is ook een faunapassage met de N33 aan - gelegd en een ‘beverreservaat’. In het Annermoeras en de Elzemaat is in 2015 begonnen met de hermeandering en  dit project is in 2016 opgeleverd. Voor de inrichting van het gebied Tusschenwater is met ‘Icoonmiddelen’ landbouwgrond aangekocht en is vanwege de verplaatsing van drinkwaterputten uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan op het Natura 2000-gebied Drentsche Aa.

De Reest is de grensrivier met Overijssel. In de middelloop van de Reest zijn diverse maatregelen genomen om de verdroging van het gebied te verminderen. Spectaculair is  dat de stroomgeul van de Reest te diep ligt en met diverse maatregelen wordt geprobeerd om de bodem van de Reest hoger te maken. Hiervoor zijn o.a. drempels en verondiepingen aangebracht, waardoor het Reestpeil in droge perioden minder ver uitzakt. Tegelijk met de aanpak van de verdroging zijn maatregelen genomen om in perioden met extreme neerslag water op te slaan in het beekdal. Zo kan in Meppel wateroverlast worden voorkomen. Aan de stadsrand van Meppel worden wandel- en fietspaden en beleefpunten aangelegd. Daarnaast zijn enkele nieuwe gebieden ingericht: Schrapveen en Lage Leiding. In het landgoed Dickninge zijn afspraken gemaakt over particulier natuurbeheer. In de Drentsche Aa zijn ook maatregelen met het zelfde doel als in de Reest genomen. Hier wordt gewerkt met bomen in het water die de stroomsnelheid verminderen en er zo voor zorgen dat extra zand wordt afgezet.       foto drenthe 1.png

foto drenthe 2.png