Natuur / Flora en Fauna

Provincies zetten zich in voor een gezonde biodiversiteit in Nederland. Dit betekent bescherming van planten- en dierensoorten, maar ook het tegengaan van overpopulatie van bepaalde dierensoorten.

Ganzen
Nederland kent een ganzenprobleem: er is sprake van overpopulatie met schade aan gewassen en natuurgebieden als gevolg. Tegelijkertijd heeft Nederland een internationale verplichting om overwinterende ganzen te beschermen. Het IPO heeft eind 2012 een akkoord gesloten met natuur- en landbouworganisaties over een duurzaam beheer van ganzen in Nederland. Dit landelijke akkoord is van tafel. Op dit moment zijn provincies bezig om de afspraken uit het akkoord op regionaal niveau toe te passen.