Mobiliteit / Verkeersveiligheid

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer van de provinciale (vaar-) wegen. Daarbij hoort ook het onderhouden of verbeteren van de veiligheid van deze wegen. Provinciaal verkeersveiligheidsbeleid richt zich enerzijds op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers en anderzijds op aanpassing van de weginfrastructuur.

Uit onderzoek blijkt dat in circa 90% van de ongevallen menselijk gedrag een rol speelt. De juiste infrastructuur (Engineering) kan een deel van het onveilige gedrag voorkomen, maar niet alles. Daarom is inzetten op ook de andere twee E’s,  Education (eduactie) en Enforcement (handhaving), noodzakelijk. Het provinciale verkeersveiligheidsbeleid richt zich op al deze factoren.

Doelstellingen provincies
Provincies zijn medeverantwoordelijk voor het behalen van nationale doelstellingen in de reductie van het aantal verkeersongevallen. Provincies hebben het initiatief genomen om verkeersveiligheid op een andere manier te benaderen. Verkeersonveiligheid werd altijd gemeten in aantallen slachtoffers. Dit betekende ook dat beleid pas werd gemaakt, als er ongevallen waren gebeurd. De provincies willen liever zoveel mogelijk ongevallen voorkomen door middel van proactief beleid.

In het Visiedocument Verkeersveiligheid 2015-2019 [link naar het bestand] beschrijven de provincies hun overkoepelende en gemeenschappelijke visie op verkeersveiligheid:

“Wij, de provincies als wegbeheerders en als regionale regisseurs verkeersveiligheid, blijven de verkeersveiligheid actief verbeteren. Ons ‘vision statement’ is daarbij: iedere verkeersdeelnemer moet weer veilig thuiskomen! Wij voelen ons daarvoor verantwoordelijk en willen daar op een transparante en kosteneffectieve wijze aan werken. Omdat het huidige beleid niet meer voldoende werkt, willen wij meer proactief beleid gaan voeren: sturen op risico’s in plaats van reageren op verkeersongevallen.”

IPO
Het IPO onderhoudt, namens de provincies, het contact met de Rijksoverheid en andere koepel- en maatschappelijke organisaties op het gebied van verkeersveiligheid. Ook zorgt het IPO voor ambtelijke ondersteuning in het proces en fungeert het IPO als spreekbuis en belangenbehartiger van de provincies richting de Tweede Kamer.
 
Actualiteit
Het Nationale verkeersveiligheidsbeleid staat in het Strategisch plan verkeersveiligheid (SPV). Dit plan is opgesteld door het Rijk in samenspraak met gemeenten en provincies. Het huidige SPV kent ook een doelstelling in aantallen doden en gewonden. Omdat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid en de doelstelling van dit plan (wat tot 2020 loopt) niet gehaald wordt, is er door de Minister besloten het SPV eerder te herijken.  Samen met maatschappelijke -en belangenorganisatie gaan IPO, VNG en het Ministerie aan de slag om in 2018 een nieuw SPV op te leveren met het nationale  verkeersveiligheidsbeleid tot aan 2030. Dit plan moet zorgen voor een vermindering van het aantal slachtoffers. Het visiedocument van de provincies krijgt daar een plek in en het  pro actieve beleid geinitieerd door de provincies, zal in het SPV een van de speerpunten worden.

Dit Plan wordt in nauwe afstemming met onze partners opgesteld en zal coalities en maatregelen bevatten waarmee we de provinciale visie verder gaan operationaliseren. Daarnaast blijft het IPO investeren in onderzoek naar effectief verkeersveiligheidsbeleid.

Meer weten over het SPV, klik hier.