Mobiliteit / Verduurzaming mobiliteit

Provincies vinden het belangrijk dat reizigers zich snel, prettig, gemakkelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen. Ook hebben zij duidelijke verantwoordelijk- en bevoegdheden om mobiliteit in Nederland te organiseren. Deze positie zetten de provincies in voor een goede regionale bereikbaarheid en een veilig verkeer en het stelt ze ook in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving. 

De provincies hebben een gezamenlijke ambitie op het gebied van verduurzaming en energietransitie, zoals beschreven in het Energieakkoord en de onlangs gepresenteerde Duurzame Investeringsagenda. Provincies realiseren deze ambities onder meer via de concessieverlening aan het OV, de aanleg van provinciale wegen, het stimuleren van elektrisch rijden en door alle mobiliteitsstromen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen (regie mobiliteitsketen).

Vertrekpunt daarbij is het opschalen van maatregelen die nu al genomen worden voor duurzame mobiliteit. Bijvoorbeeld:

  • Stimuleren van elektrisch vervoer, o.a. door laadpalen en deelname aan de Green Deal elektrisch rijden
  • Langs alle provinciale wegen LED-verlichting toe te passen
  • Gezamenlijk duurzame energie in te kopen
  • Gezamenlijk eisen te stellen aan de productie en inkoop van asfalt voor provinciale wegen en fietspaden
  • Opschalen van SolaRoad (fietspad dat energie opwekt met zonnepanelen)

Maar er is veel meer nodig én mogelijk. Het IPO voert namens de provincies het overleg met mede-overheden, milieu-organisaties en andere samenwerkingspartners om de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor de gewenste transitie. Daarnaast stimuleert het IPO de samenwerking tussen de provincies door een gezamenlijke strategie te formuleren. Door gezamenlijk mobiliteitsbeleid te voeren kunnen de provincies een grote bijdrage leveren aan de energietransitie.

Zero Emissie Busvervoer
Eén van de resultaten die in die gezamenlijkheid al is bereikt, is het sluiten van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus.