Mobiliteit / Verduurzaming mobiliteit

Provincies vinden het belangrijk dat reizigers zich snel, prettig, gemakkelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen. Ook hebben zij duidelijke verantwoordelijk- en bevoegdheden om mobiliteit in Nederland te organiseren. Deze positie zetten de provincies in voor een goede regionale bereikbaarheid en een veilig verkeer en het stelt ze ook in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving. 

De provincies hebben een gezamenlijke ambitie op het gebied van verduurzaming en energietransitie, zoals beschreven in het Energieakkoord en de Duurzame Investeringsagenda. Provincies realiseren deze ambities onder meer via de concessieverlening aan het OV, de aanleg van provinciale wegen, het stimuleren van elektrisch rijden en door alle mobiliteitsstromen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen (regie mobiliteitsketen).

Vertrekpunt is integraal werken: lopen, fiets, openbaar vervoer en de auto vormen samen steeds meer één mobiliteitssysteem, dat door reizigers gebruikt kan worden zoals hen op dat moment het beste uitkomt. Daarmee verbeteren we niet alleen de bereikbaarheid en leefbaarheid in stad en regio, maar zorgen er ook voor dat het gehele mobiliteitssysteem steeds duurzamer wordt. Dit vergt niet alleen integrale samenwerking tussen vervoersvormen, maar ook van mobiliteit, ruimtelijke ordening en energie.

Provincies zijn al jaren bezig met initiatieven en experimenten om mobiliteit te verduurzamen. Deze maatregelen schalen we op en integreren we.

Voorbeelden zijn:

  • Stimuleren van elektrisch vervoer, o.a. deelname aan de Green Deal elektrisch rijden en het Formule E-team.
  • Langs provinciale wegen en fietspaden LED-verlichting toepassen.
  • Gezamenlijk duurzame energie inkopen.
  • Gezamenlijk eisen stellen aan de productie en inkoop van asfalt voor provinciale wegen en fietspaden.
  • Opschalen van SolaRoad (fietspad dat energie opwekt met zonnepanelen).

Maar er is veel meer nodig én mogelijk. Het IPO voert namens de provincies het overleg met mede-overheden, milieu-organisaties en andere samenwerkingspartners om de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor de gewenste transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. Dat doen we onder andere door namens de provincies deel te nemen aan de onderhandelingen over het Klimaatakkoord.

Zero Emissie Busvervoer
Eén van de resultaten die in die gezamenlijkheid al is bereikt, is het sluiten van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus. Daarin is afgesproken dat vanaf 2025 elke nieuwe ov-bus zero emissie moet zijn en in 2030 de complete busvloot volledig zonder uitstoot rijdt.

Het aantal zero-emissie bussen is in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017. Er rijden nu ruim 400 elektrische bussen rond, waarmee 7-8% van de OV-bussenpark zonder uitstoot is. Voor 2019 worden nogmaals 350 extra emissieloze bussen verwacht, doordat bij aanbesteding van concessies zero emissie wordt gevraagd.