Mobiliteit / Smart mobility

We zoeken nieuwe oplossingen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, mobiliteit te verduurzamen en het leven en werken in stad en buitengebied voor iedereen leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. We hebben in Nederland een efficiënt mobiliteitssysteem, maar de ontwikkelingen in technologie en digitalisering gaan snel. Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van beschikbare technologie. Nu en in de toekomst.

Daarom werken provincies samen met het Rijk, gemeenten, G5 en metropool- en vervoerregio’s aan nieuwe mobiliteitsoplossingen. Technologische ontwikkelingen en digitalisering in de wereld van mobiliteit bieden kansen voor slimmer en duurzamer reis- en rijgedrag. Daarmee kunnen schaarse ruimte en mobiliteitskosten effectiever worden gefaciliteerd. Provincies zien kansen voor verdere uitbreiding van Smart Mobility. 

De komende jaren zetten we samen in op vervolgstappen. We gaan impact realiseren door grootschalig gebruik te maken van wat nu al kan en door introductie van nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt een verschuiving van losstaande testen en experimenten naar daadwerkelijke toepassing en gebruik in onze bestaande praktijk en werkprocessen. Provincies en partners hebben de volgende ambities geformuleerd:   

Digitaal op orde en digitale bescherming reiziger
De basis voor Smart Mobility is het automatisch en digitaal verwerken van informatie, op een wijze die voldoet aan wettelijke kaders over privacy en security. Alle slimme oplossingen zijn daarvan afhankelijk; of het nu gaat om gepersonaliseerde mobiliteitsdiensten die alternatieven op onnodige autoritten geven, rijtaakondersteunende diensten die helpen opstoppingen of zoekverkeer te voorkomen, of slimmere voertuigen die de veiligheid verhogen. Als overheden maken we een gezamenlijk plan om te komen tot een efficiënt publiek datalandschap met duidelijke spelregels en afspraken over kwaliteitsniveaus van datalevering, verantwoordelijkheden en rollen in dit datalandschap en de wijze waarop deze geborgd worden.  
 
Toename gebruik bestaande slimme diensten
Slimme diensten maken het voor reizigers en vervoerders eenvoudiger dan ooit om verschillende vervoersmiddelen of laadruimten te delen of te combineren wanneer dit handig is, routes te rijden die slim inspelen op de omstandigheden op de weg, veilig door het verkeer te bewegen met digitale ondersteuning, en nooit meer onnodig voor een verrassing te komen staan. We willen dat oplossingen aansluiten op wensen en behoeften van gebruikers, zodat het écht gemakkelijker en aantrekkelijker wordt om efficiënter, schoner, veiliger en duurzamer te reizen en te rijden. 
 
Mobility as a Service
Mobility as a Service (MaaS) - het op maat bedienen van de reiziger - staat voor het eenvoudig plannen, boeken, reizen en betalen van de multimodale reis. Voor overheden zijn er naast dit reizigersgemak belangrijke maatschappelijke redenen hierop in te zetten. Omdat openbare ruimte, leefbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van voorzieningen en economische toplocaties onder druk komen te staan door stedelijke verdichting. Tegelijkertijd staat het buitengebied onder druk om duurzaam bereikbaar te blijven voor iedereen. Reizigers die door middel van MaaS- diensten op een andere manier kunnen en willen gaan reizen, zouden uitkomst kunnen bieden voor deze uitdagingen.
 
Meer weten? Bekijk de Krachtenbundeling Smart Mobility