Mobiliteit / Smart mobility

We zoeken nieuwe oplossingen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, mobiliteit te verduurzamen en het leven en werken in zowel de steden als het buitengebied voor iedereen leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Met alleen traditionele oplossingen redden we het niet meer.

Technologische ontwikkelingen en digitalisering in de wereld van mobiliteit bieden kansen voor  slimmer en duurzamer reis- en rijgedrag. Daarmee kan schaarse ruimte beter worden benut en mobiliteit kosten-effectiever worden gefaciliteerd. Op die manier zetten de gezamenlijke provincies in op een veilige, prettige, en (economisch) goed bereikbare omgeving.

Digitalisering van mobiliteit
Smart Mobility is de digitalisering van mobiliteit: door ontwikkelingen in voertuigtechnologie, data en connectiviteit  sluiten we gebruiker, voertuig  en infrastructuur steeds beter op elkaar aan. Hierdoor ontstaan nieuwe mobiliteitsvormen en diensten voor reizigers en lading. Denk aan zelfrijdende voertuigen, slimme verkeerslichten of handige reisapps waarmee je jouw reis van deur tot deur kan plannen, boeken en betalen.
 
Van losse pilots naar impact in de regio
Provincies zien kansen voor Smart Mobility. Niet voor niets werken wij met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan talloze innovaties rond mobiliteit voor het versterken van de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en BV Nederland. Om echter internationaal koploper te blijven en reizigers en vervoerders op termijn ook echt te laten profiteren van Smart Mobility is het zaak dat we in Nederland kiezen voor een gezamenlijke aanpak:
 
  • Samen met anderen willen wij scherp maken wat Smart Mobility kan opleveren;
  • Ook willen wij met gebundelde kracht samen werken aan de ontwikkeling en opschaling van Smart Mobility;
  • Tot slot willen wij samen werken aan het vergroten van de wendbaarheid en flexibiliteit van onze organisaties en medewerkers om goed in te spelen op de snelle technologische veranderingen.
Krachtenbundeling Smart Mobility
De twaalf provincies schreven met elkaar een Coalition Paper Smart Mobility. In deze paper roepen de provincies hun publieke en private partners op om tot een gezamenlijke aanpak voor Smart Mobility te komen. Mede op basis van deze uitnodiging zijn het Rijk, provincies, de grootste vijf steden en de metropool- en vervoerregio’s het initiatief Krachtenbundeling Smart Mobility gestart. Lees hier de intentieverklaring die op 4 oktober 2018 op de Innovation-Expo is gelanceerd. Momenteel wordt deze intentieverklaring met publieke- en private partijen geconcretiseerd.