Mobiliteit / Fiets

Fietsers hebben in Nederland de wind mee. Het aantal fietskilometers stijgt, de voorzieningen worden steeds beter en er zijn in Nederland meer fietsen dan mensen. De fiets is ons wapen in de maatschappelijke opgaven van nu en in de toekomst: het is gezond, goed voor het klimaat en een oplossing voor drukte. Provincies hebben hierin een sleutelrol en kunnen door investeringen in fietsvoorzieningen substantieel bijdragen aan betere fietsvoorzieningen.

Regionale snelle fietsroutes
Zo werken we aan comfortabele en veilige regionale fietsroutes, die fietsen op afstanden tot vijftien kilometer aantrekkelijk maken. Op deze kaart is inzichtelijk gemaakt waar alle snelle fietsroutes te vinden zijn, waar we die in de periode tot 2030 realiseren en welke ambitie we hebben. Naast snelle fietsroutes hebben we ook aandacht voor de recreatieve fietser. We werken met routebureaus en het Landelijk Fietsplatform aan een netwerk van Regionale- en Langeafstand fietsroutes.
 
Extra stallingsplekken
De combinatie (deel-)fiets en openbaar vervoer neemt nog steeds toe in populariteit. Dit vraagt om duizenden extra stallingsplekken bij OV-knooppunten: bij treinstations, busstations, metrohaltes en Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijnen (HOV-lijnen). Als provincies investeren we in de realisatie en het slimmer benutten van deze extra plekken.
 
Bereikbaar met de fiets
We zien dat (fiets)bereikbaarheid een steeds belangrijker thema wordt bij locatiekeuze. Dit is van grote invloed op de verdeling en inrichting van ruimte en de aanleg van infrastructuur. Met name in binnensteden. Door nieuwe woningbouw te concentreren in nabijheid van voorzieningen, kunnen meer mensen in de stad zich eenvoudig lopend, fietsend, met het OV of een combinatie daarvan verplaatsen.
 
Veilige fietspaden
Alle overheden doen mee aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Fietsveiligheid is een prioriteit op weg naar nul verkeersdoden. Als provincies werken we aan veilige fietscondities, voor jong en oud. Provincies investeren in veilige(re) fietspaden en werken aan gerichte programma’s waarmee ze fietsen voor alle leeftijden bevorderen.
 
Samenwerking regio en Rijk
Veel mobiliteitsopgaven spelen op regionale schaal. De rol van de fiets wordt geborgd in provinciale Omgevingsvisies en Regionale mobiliteitsprogramma’s. Ook zijn de provincies dé verbinder en kennismakelaar die met partners in de regio en met het Rijk het verschil kunnen maken voor de Schaalsprong Fiets. Een programma waarmee letterlijk en figuurlijk meer ruimte wordt gemaakt voor de fiets als een vanzelfsprekende, aantrekkelijke en veilige manier van verplaatsen, sporten en recreëren. 
 
Fietsambities voor de toekomst
Om de groeiende stroom fietsers de ruimte te geven zijn heldere keuzes nodig. Dit vraagt een verandering in ons denken, in de wijze van financieren en bovendien in ruimte! De partners van Tour de Force zien verschillende redenen om te fietsen en onderkennen dat verschillende typen fietsers behoefte hebben aan andere faciliteiten. Alle fietsers hebben goede en veilige verbindingen nodig. Maar voor verschillende fietsers is het ook belangrijk maatwerk te leveren. In de tweede etappe van de Schaalsprong Fiets streven partijen ambitieuze fietsambities na. Met een helder doel: twintig procent meer fietskilometers in 2027.
 
Tour de Force
Schaalsprong Fiets is in handen van de Tour de Force: het samenwerkingsverband van 24 overheden en brancheverenigingen die zich inzetten voor de fiets in Nederland. Als netwerkorganisatie, facilitator en agendasetter is Tour de Force aanjager, motivator en inspirator voor de reguliere fietsgerichte activiteiten die elk van de partners onder hun eigen verantwoordelijkheid uitvoert.
 
Gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) vervult namens de provincies de rol van Voorzitter van de Tour de Force.