Mobiliteit / Fiets

Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets biedt een oplossing voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Provincies willen daarom het fietsgebruik stimuleren en maatregelen nemen die het woon-werkverkeer en een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen. De veiligheid van de fietsers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

In IPO-verband hebben provincies afgesproken de fiets een belangrijkere plek te geven in het totale mobiliteitsbeleid. Daarnaast maakt het IPO namens de 12 provincies afspraken met andere partijen om het aantal gemaakte fietskilometers de komende jaren flink te verhogen.  

Tour de Force 
Om deze afspraken met de juiste partijen te sluiten neemt het IPO deel aan de zogenaamde Tour de Force . Samen met de VNG, vervoerregio’s en het Rijk onderzoekt het IPO in dit verband wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland (zoals de ANWB, Fietsersbond, BOVAG en Veilig Verkeer Nederland). 

Het IPO wordt door de volgende bestuurders vertegenwoordigd in Tour de Force: Henk Brink (gedeputeerde Drenthe), Floor Vermeulen (Zuid-Holland) en Conny Bieze (Gelderland). 

Agenda Fiets 2017-2020 
De Tour de Force wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren. 

Om het aantal fietskilometers flink te kunnen verhogen zijn acht gezamenlijke doelen gesteld in de Agenda, waaronder: meer ruimte geven aan de fiets in de stad, optimaliseren van de overstap van fiets op ov-fiets en auto op de fiets en een kwaliteitsimpuls geven aan drukke en kansrijke regionale fietsroutes.  

Bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations 
Een andere manier om het gebruik van de fiets te stimuleren, is het creëren van voldoende fietsparkeerplekken bij stations. Hiertoe heeft het IPO in 2016 een Bestuursakkoord  gesloten met onder andere het Rijk, de VNG en vervoerregio's. Dit Bestuursakkoord wil zowel oplossingen vinden voor de meest urgente tekorten aan parkeerplekken op de korte termijn (tot en met 2020) als een route uitzetten voor de langere termijn.