Mobiliteit / Fiets

Fietsen is, samen met lopen, de meest duurzame vorm van vervoer. Het levert een positieve bijdrage in het realiseren van belangrijke opgaven van nu en de toekomst: bereikbare en leefbare steden en regio’s, economische ontwikkeling, energietransitie, veilig verkeer, fitte en gezonde inwoners. Provincies hebben een sleutelrol en kunnen door investeringen in fietsvoorzieningen substantieel bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven.

We zien de komende jaren een aantal belangrijke opgaven voor fiets, waarbij we de relatie leggen tussen andere vervoerswijzen, ruimtelijke opgaven en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Het bouwen aan een compleet, regionaal fietsroutenetwerk
Zo werken we aan comfortabele en veilige regionale fietsroutes, die fietsen op afstanden tot 15 kilometer aantrekkelijk maken. Op deze kaart is inzichtelijk gemaakt waar al snelle fietsroutes te vinden zijn, waar we die in de periode tot 2030 realiseren en welke ambitie te hebben. Naast snelle fietsroutes hebben we ook aandacht voor de recreatieve fietser. We werken met routebureaus en het Landelijk Fietsplatform aan een netwerk van Regionale- en Langeafstands fietsroutes.
 
Het optimaliseren van de overstap van fiets naar openbaar vervoer (en andersom)
De combinatie (deel-)fiets en openbaar vervoer neemt nog steeds toe in populariteit. Dit vraagt om duizenden extra stallingsplekken bij OV-knooppunten: bij treinstations, busstations, metrohaltes en  Hoogwaardig openbaar vervoerlijnen (HOV-lijnen). Als provincies investeren we in de realisatie van deze extra plekken en het slimmer benutten van de beschikbare stallingsplekken, onder meer op basis van het Bestuursakkoord Fietsparkeren (2016).
 
Het bouwen vanuit de fietsgedachte: woningbouw op fiets-bereikbare locaties
We zien dat bereikbaarheid – en zeker ook fietsbereikbaarheid - een steeds belangrijker thema wordt bij locatiekeuze, bijvoorbeeld waar het nieuwe woningbouw of bedrijven(terreinen) betreft. Fietsbereikbaarheid vraagt om strategische keuzes voor de positionering van deze locaties denk aan: verdichting binnen steden en dorpen, nabij OV-knooppunten. Als provincies zien we volop mogelijkheden voor lopen en fiets voor afstanden tot afstanden 15 kilometer, werken die uit en leggen de koppeling met het fietsnetwerk.
 
Iedereen veilig op de fiets
Alle overheden doen mee aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Fietsveiligheid is een prioriteit op weg naar nul verkeersdoden. Als provincies werken we aan veilige fietscondities, voor jong en oud. Provincies investeren in veilige(re) fietspaden en werken aan gerichte programma’s waarmee ze fietsen voor alle leeftijden bevorderen.
 
De provinciale regisseursfunctie
Veel mobiliteitsopgaven spelen op regionale schaal. De provincies zijn dé verbinder en kennismakelaar die met partners in de regio en met het Rijk het verschil kunnen maken voor de Schaalsprong Fiets. Fiets vormt daarbij de sleutel voor afstanden tot 15 kilometer (gebaseerd op de bereikbaarheidsladder (lopen-fietsen-OV-auto)). De rol van de fiets wordt geborgd in provinciale Omgevingsvisies en Regionale mobiliteitsprogramma’s.

In IPO-verband werken we bovendien aan kennisontwikkeling en kennisdeling op bovenstaande en aanverwante thema’s.

Tour de Force
Ook trekken we als provincies samen op rondom deze thema’s en richting de Tour de Force. De Tour de Force is een samenwerkingsverband van 23 partijen. Vanaf 2015 jaagt de Tour de Force de groei van het fietsgebruik aan met inzet op negen doelen in de Agenda Fiets. Gezamenlijk doel is om 20% meer fietskilometers te realiseren in 2027. Inmiddels zijn we gestart met de 2e Etappe: ‘De Schaalsprong Fiets!’. De fiets heeft de wind in de rug, steeds meer mensen kiezen voor de fiets. En toch is er letterlijk en figuurlijk meer ruimte nodig voor de fiets, zowel financieel, ruimtelijk als organisatorisch. Dat vraagt om radicale keuzes in denken en doen. De komende periode gaan we hiermee aan de slag. Lees mee in waar we met de Tour de Force aan werken: www.tourdeforce.nl naar Pamflet 2e Etappe.
 
Gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) vervult namens de provincies de rol van Voorzitter van de Tour de Force. Ook zijn we als provincies trekker van het doel ‘Regionale Fietsroutes’, waarvoor Reindert Augustijn (Gelderland) de wegkapitein is.