Klimaat en Energie / Wind op land

Het rijk en het IPO hebben begin 2013 afspraken gemaakt over het opstellen van 6.000 MW wind op land in 2020 en de verdeling van deze windopgave over de provincies. In het Nationaal Energieakkoord is in september 2013 deze afspraak overgenomen door alle partijen. Per 1 januari 2015 hebben alle provincies de ruimte voor windenergie op land in ruimtelijke plannen vastgelegd en zij richten zich nu op de gebiedsinpassing en vergunningverlening.

Provinciale rol
De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van de windmolens. Provincies streven naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de lokale bevolking. Grote projecten voeren provincies uit samen met het rijk, kleinere projecten worden in samenwerking met gemeenten opgepakt.
 
IPO
Het IPO volgt samen met het rijk de voortgang van de projecten en helpt mee om structurele knelpunten en belemmeringen in wet- en regelgeving in de uitvoering op te lossen. Het IPO zet zich in om de voorwaarden te ontwikkelen om draagvlak te vergroten.
 
Actualiteit
De provincies hebben voldoende ruimte aangewezen om ten minste 6.000 MW wind op land te realiseren. Inmiddels is ongeveer 3300 MW windvermogen gebouwd en is ongeveer 700 MW in aanbouw. De andere projecten bevinden zich in de vergunningprocedures of in de afronding van de voorbereiding.