Zuid-Holland: Warmte van en uit eigen bodem voor eigen bodem
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De komende maanden brengt het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Deze week is het de beurt aan provincie Zuid-Holland, opdrachtgever van de Warmterotonde Zuid-Holland.
 
Warmterotonde Zuid-Holland
In de diepe ondergrond van Zuid-Holland is veel duurzame (aard)warmte beschikbaar. Ook is in de haven van Rotterdam een groot overschot aan restwarmte uit de industrie. De restwarmte wordt nu nog geloosd in lucht en water. Tegelijkertijd hebben omliggende steden en glastuinbouwgebieden binnen de provincie veel warmte nodig. Op dit moment wordt die vraag nog voornamelijk gevoed uit aardgas. Volgens provincie Zuid-Holland kan dit beter. Namelijk door de restwarmte in het havengebied en aardwarmte te leveren aan kassen en woningen.
 
Om dit te bereiken zijn warmtenetten aangelegd die restwarmte uit het havengebied transporteren naar het kassencomplex van het Westland, maar ook naar woningen in steden zoals Den Haag, Delft en Rotterdam. Gezamenlijk gaan deze leidingen de Warmterotonde vormen. Ook de aardwarmtebronnen kunnen op den duur worden aangesloten op het netwerk. In 2020 moet de Warmterotonde 350.000 woningen en andere gebouwen en 1000 hectare glastuinbouw in de provincie Zuid-Holland voorzien van warmte.
Energiebeleid
De Warmterotonde is niet alleen duurzaam, maar ook maatschappelijk en economisch rendabel. Een recente maatschappelijke kosten-batenanalyse, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut CE Delft, wijst uit dat de Warmterotonde ongeveer 4,3 miljard euro kost, maar gedurende haar levensduur ongeveer 6,4 miljard euro aan baten oplevert. De inzet van warmte als energiebron geeft de regio een economische impuls en verbeterd tevens de luchtkwaliteit.
 
Gedeputeerde Govert Veldhuijzen legt uit waarom de Warmterotonde belangrijk is voor Zuid-Holland: “Het beperken en verduurzamen van het energiegebruik is een belangrijke randvoorwaarde voor de concurrentiekracht van de regionale economie. Dat geldt in het bijzonder voor de twee belangrijkste sectoren van Zuid-Holland: de haven en de tuinbouw, die beide erg energie-intensief zijn. Energiebeleid is daarmee een economische prioriteit van de provincie Zuid-Holland. De Warmterotonde levert een prachtige bijdrage.”
 
Rol provincie
In 2011 sloot provincie Zuid-Holland een Green Deal met het rijk. Eén van de ambities is om in 2020 14% van de gebouwen en kassen in Zuid-Holland te verwarmen door aardwarmte en restwarmte. Hierop nam de provincie het initiatief tot het oprichten van een Programmabureau Warmte Koude. Inmiddels werken 25 organisaties bestaande uit overheden, energiebedrijven, netbeheerders en andere partijen met elkaar samen aan een Zuid-Hollands warmtenet om de ambitie uit de Green Deal te bereiken. Het programmabureau jaagt de gemeenschappelijke ambitie aan, zorgt voor kennisuitwisseling, lost knelpunten op en helpt nieuwe initiatieven van de grond te tillen. De provincie Zuid-Holland gaf samen met de andere overheden de bestuurlijke opdracht voor de Warmterotonde.
Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 

Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.