Zeeland kweekt tomaten, paprika’s en aubergines met groene CO2 en restwarmte

Waarom kostbare warmte en CO2 verspillen als het ook anders kan? De provincie Zeeland is er met het project WarmCO2 in geslaagd een techniek te ontwikkelen waarmee restwarmte en CO2 kunnen worden hergebruikt in de glastuinbouw. Deze bedrijven kunnen zo niet alleen voordeliger maar vooral ook milieuvriendelijker en duurzamer produceren.

Energiekoppelingen Het Zeeuws provinciebestuur maakt zich sterk voor economische ontwikkeling, groei en innovatie. Fossiele grondstoffen worden schaars, bedrijven en overheden zijn daarom op zoek naar alternatieve groene grondstoffen en hernieuwbare energie. De provincie Zeeland helpt de industrie bij de overstap op groene grondstoffen en het leggen van energiekoppelingen tussen bedrijven.

In het SER-Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat rendabele benutting van industriële restwarmte hoge prioriteit verdient. WarmCO2 past uitstekend in het landelijke plan van aanpak voor de benutting van restwarmte.Het project WarmCO2  is een initiatief van Yara Sluiskil Zeeland Seaports. De provincie Zeeland heeft een financiële bijdrage geleverd, als aandeelhouder van Zeeland Seaports.

BB_IO782PI.JPG

Glastuinbouw Zeeuws Vlaanderen: meest duurzame glastuingebied van Nederland!
In het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe ligt een nieuw gebied voor glastuinbouw van bijna 194 hectare. Dit enorme gebied is het meest energievriendelijke glastuinbouwgebied van Nederland doordat met het project  WarmCO2 levert restwarmte en rest CO2 van kunstmestfabrikant Yara Sluiskil wordt gekoppeld aan de glastuinbouw.  Deze bedrijven kunnen zo niet alleen voordeliger, maar vooral ook milieuvriendelijker en duurzamer produceren. Per saldo verstoken ze minder gas. Bovendien heeft Yara op deze manier minder reststromen.
 

Als alle bedrijven in het gebied voor hun verwarming gebruik maken van restwarmte en rest-CO2, is hiervoor 1.8 petajoule restwarmte en 55.000 ton rest-CO2 nodig. Dat komt overeen met 55 miljoen kubieke meter aardgas; een besparing zo groot als het gebruik van 35 000 huishoudens per jaar. Voor CO2 betekent het een beperking in de uitstoot gelijk aan die van 7500 huishoudens.

BB_AYGPL09.jpg

Zoektocht naar innovatieve toepassingen
De tuinbouwsector is al jaren op zoek naar oplossingen voor het energievraagstuk. Op verschillende manieren wordt geprobeerd niet alleen op kosten te besparen, maar ook duurzamer te produceren door het beperken van de hoeveelheid fossiele brandstoffen. De provincie Zeeland richt zich met de tuinbouwsector op, het toepassen van technieken om warmteverlies te beperken en restwarmte te benutten. Daarnaast wordt ook gepoogd om aardwarmte (geothermie) te gebruiken voor de verwarming van kassen.
 

"De naam Zeeland zegt genoeg: daar ligt land in zee. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Die ligging biedt innovatieve mogelijkheden en ruimte om te pionieren. De keuzes die we in Zeeland maken, sluiten goed aan bij het energieakkoord. We gaan voor een duurzame, cyclische economie. Onze focus ligt op projecten die goed zijn voor het milieu, economie én voor onze provincie", gedeputeerde Ben de Reu.

 

Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 
Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.

IPS2E.jpg