Van Nimby naar Pimby
Teun Bokhoven

De klimaat- en energieambities in de provinciale verkiezingsprogramma’s zijn over het algemeen weer hoog. Wie wil er nou niet in een klimaatneutrale provincie wonen. Dat zit dus wel goed. Het wordt pas interessant als ambities worden vertaald naar uitvoeringsplannen. Zeker waar het over hernieuwbare energie gaat zijn er volop kansen. Windenergie trekt de aandacht en de inzet van provincies op dat gebied is essentieel en van groot belang, maar er is meer, veel meer. Twee derde van de hernieuwbare energie doelstelling in het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ gaat over alle andere opties zoals zonnewarmte, zonnestroom, bio-energie in allerlei vormen, bodemenergie, warmtepompen en waterkracht. Allemaal vormen van hernieuwbare energie die decentraal, dus lokaal, worden opgewekt. De inpassing van al deze mogelijkheden om decentraal hernieuwbare energie op te wekken dient één van de hoekstenen te zijn in provinciaal (ruimtelijk) beleid. Dit zijn ook altijd opties waar burgers en bedrijven direct zelf bij betrokken willen zijn: het zelf opwekken van energie, zowel hernieuwbare elektriciteit, warmte als gas. Mede door het Energieakkoord en de stimuleringsmaatregelen groeit de populariteit sterk. Kijk naar de enorme toename van burgers en bedrijven die een zonnestroom installatie installeren. PIMBY (Please In My Backyard) opties dus in plaats van NIMBY (Not In My Backyard). Bovendien levert de benutting van deze hernieuwbare energie lokaal altijd direct werkgelegenheid op bij installateurs, bouwers, onderhoudsbedrijven en gelukkig ook steeds meer Nederlandse toeleveranciers.  Dat is ook de koppeling zoals in het Energieakkoord bedoeld: meer hernieuwbare energie = meer lokale werkgelegenheid en duurzame groei.

Provincies hebben daarom een belangrijke rol in de uitvoering van het Energieakkoord en de verwachtingen zijn terecht hoog gespannen. Provinciale bestuurders kunnen veel faciliteren bij het inzetten van het brede pallet aan hernieuwbare energie opwekking. Een heel groot deel van de hernieuwbare energiepotentie zit in warmte. Ongeveer 60% van ons energiegebruik is warmte; daar zitten dus ook de kansen. Provincies hebben de belangrijke rol om het potentieel van duurzame warmte in kaart te brengen via de warmteplannen en vervolgens deze plannen in een uitvoeringsagenda om te zetten.  Dat laatste is essentieel, want plannen maken alleen is niet genoeg. Zeker nu de komende jaren de rol en plaats van aardgas in onze warmtevoorziening ter discussie komt te staan. Provincies in de lead in de transitie van aardgas naar hernieuwbare warmte!

 

Teun Bokhoven is voorzitter van de Duurzame Energiekoepel. Hij sluit een reeks energiecolumns op onze website af.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Nationaal Energieakkoord plaatste in 2013 de Energietransitie weer bovenaan de politieke agenda!

De provincies hebben de opgaven uit het energieakkoord voortvarend opgepakt. Ze werken daarin intensief samen in de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie (IPS2E). Het Energieakkoord is de eerste stap op een lange weg naar een duurzame samenleving, gebaseerd op een koolstofarme economie.

Wat kunnen provincies bijdragen vanuit hun verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening, regionale economie en innovatie, mobiliteit en openbaar vervoer, vergunningverlening en handhaving? Dat thema staat volop in de belangstelling bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart 2015.

Een aantal toonaangevende spelers in het energieveld zijn gevraagd om hun uitdaging voor de provinciale rol in de energietransitie in een column uit te spreken. De afgelopen weken heeft u hun ideeën aan op de IPO website kunnen lezen, en we hopen dat ze zullen bijdragen aan het debat over de provinciale rol in de Energietransitie.