Provinciale coalitieakkoorden 2015-2019: meer ambitie voor energietransitie

Provincies, aanjagers van de uitvoering van  het Nationaal Energieakkoord
De provincies hebben het Nationaal Energieakkoord (NEA) ondertekend. In hun ambities voor de komende collegeperiode gaan ze op volle kracht vooruit met de uitvoering. Zij doen dat vanuit hun wettelijke rollen en taken in de ruimtelijke ordening, regionale economie, vergunningverlening en handhaving en mobiliteit. Ze gaan niet op de stoel van andere partijen zitten, maar werken samen en stimuleren kansrijke ontwikkelingen. Provincies treden actief op naar maatschappelijke partijen en bedrijfsleven om initiatieven van de grond te trekken, faciliteren co-creatie en helpen innovaties en projecten om de financiële hobbels te slechten in hun aanloopfase.
Integraal werken om ambities waar te maken
In alle coalitieakkoorden leggen  de nieuwe provinciebesturen de lat voor de energietransitie hoger. In eigen huis verbinden ze de uitvoering van de energietransitie aan andere opgaven. De nadruk van de provinciale ambities ligt in de koppelingvan de energietransitie aan de regionale economie en werkgelegenheid, aan het aanjagen van innovatie en aan het vergroten van draagvlak onder andere door een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van energieprojecten. Maar de energietransitie krijgt ook concrete invulling bij aanbestedingen van OV-concessies, bij de aanleg van wegen en in de vergunningverlening bij grote bedrijven waarvoor provincies verantwoordelijk zijn.
Energiebesparing, een quick win voor werkgelegenheid en kostenbesparing
Energiebesparing is de eerste stap. Immers, alles wat je niet verbruikt hoef je ook niet te produceren. Dat spaart ruimte en dat spaart kosten. Energiebesparing is de maatregel die meteen veel banen schept in de bouw- en installatiebranche, maar die ook meteen doorwerkt in de portemonnees van burgers en bedrijven: meestal een positieve business case die zichzelf terugverdient! Veel provincies stellen doelen voor energiebesparing in woningen. Zij doen het niet zelf maar ondersteunen gemeenten, corporaties en eigenaren bijvoorbeeld met revolverende fondsen.
Draagvlak begint bij betrokkenheid en zorgvuldige ruimtelijke procedures
De noodzaak om meer hernieuwbare energie te produceren vraagt om ruimte voor productie, ook al besparen we nog zoveel. Bewustzijn van dit uitgangspunt bij bewoners en bedrijven is van groot belang om met elkaar nieuwe concepten te ontwikkelen waarmee we in Nederland voldoende hernieuwbare energie kunnen produceren en tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. De provincies willen in de komende jaren investeren in dit bewustzijn en in het vergroten van het draagvlak dat onontbeerlijk is voor de energietransitie.
 
Innovatie versnellen, samenwerking organiseren
Provincies hebben ambities om de innovatie rond de energietransitie te stimuleren. Samenwerking, werkverdeling en afstemmen van hun inzet kan kosten besparen en ontwikkelingen versnellen. Het succes van de een komt ten goede aan allen. Een goede onderlinge afstemming kan kosten besparen en emissies sterk terugdringen,  bijvoorbeeld op gebieden waar provincies een sleutelrol spelen, zoals het aanbesteding van OV concessies of infrastructurele projecten in de mobiliteit.
 
In de komende maanden ontwikkelen de provincies contouren van hun samenwerking om deze ambities waar te maken!
 
Een overzicht van hoe energietransitie is meegenomen in de verschillende provinciale coalitieakkoorden vindt u hier