“Op weg naar de tweede generatie windparken in Flevoland: meer energie, minder molens en fraaier landschap”
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Foto windmolens Flevoland.jpgSinds 2013 werken de provincies intensief
samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E.
De komende maanden brengt het IPO
verschillende provinciale energieprojecten
in beeld. Elke twee weken presenteert een
provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Deze week
presenteert provincie Flevoland het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
 
Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
De Federatie Windverenigingen Flevoland werken samen met de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde, de provincie Flevoland en het rijk. Zij werken samen aan een plan voor grootschalige sanering en opschaling van windmolens in Flevoland. Om meer duurzame energie op te wekken worden verouderde windmolens vervangen door een nieuwe generatie molens. Deze nieuwe molens hebben flink meer vermogen en worden in windparken geplaatst. Met als doel: een energieneutraal Flevoland in 2020 met meer windenergie, minder molens, een mooier landschap en een versterking van de economie. Om deze tweede generatie windparken van de grond te krijgen is gekozen voor een ‘bottom-up’ proces. Dat betekent dat de plannen samen met de toekomstige initiatiefnemers worden gemaakt: molenaars, grondeigenaren en bewoners. Gedeputeerde Bert Gijsberts legt uit: “Wij zorgen ervoor dat wind werkt voor Flevoland. Iedereen in zuidelijk en oostelijk Flevoland krijgt de kans om mede-eigenaar te worden van een windmolen. Of je nu in het landelijk gebied woont, of in Lelystad. Dit is werkwijze die een grote mate van inzet en betrokkenheid vraagt van de leden, maar die uiteindelijk betere en breed gedragen plannen oplevert.”
 
Rol provincie
De provincie voert de regie in het Regioplanproces. DaarbijBert_Gijsberts01.jpg
kiezen we voor de dialoog en overleg met de gemeenten
Zeewolde, Dronten en Lelystad.  De overheden zijn vervolgens
samen verantwoordelijk voor het opstellen van en de
voorbereiding van de besluitvorming over het Regioplan.
Daarnaast zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het
verrichten van inspanningen om ervoor te zorgen dat de
ambities, doelen en kaders die ten grondslag liggen aan
en voortvloeien uit het Regioplan worden opgenomen door
het Rijk in de Rijksstructuurvisie Wind op land. Of anderszins
geborgd worden als ontwikkelingskader voor toekomstige
behandeling van meldingen in het kader van de
Rijkscoördinatieregeling en het opstellen van Rijksinpassingsplannen.
 
Windontwikkelgebieden
In het Regioplan zijn vijf zogenaamde windontwikkelgebieden aangewezen. Dit zijn gebieden waar de provincie en gemeenten kansen zien voor de ontwikkeling van grootschalige windparken. Het resultaat van het Regioplanproces, dat een iteratief en open planproces betreft, is een vijftal uitvoerbare projectplannen voor deze windontwikkelgebieden. Een belangrijke rol is vervolgens weggelegd voor de grondeigenaren, windmoleneigenaren en bewoners van deze windontwikkelgebieden.
 
Ambitie
De provincies, verenigd in het IPO, hebben afgesproken om ruimte te reserveren voor de
plaatsing van 6.000 Megawatt (MW) windenergie op land in 2020. Bijna een kwart van deze doelstelling voor windenergie wordt geproduceerd in Flevoland, 1390,5 MW.
 
De resultaten van het Regioplan vormen samen het ontwikkelkader voor de realisatie van de ambitie van opschalen en saneren van windmolens. Ook biedt het planologische,
economische en organisatorische kaders op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van nieuwe windparken in zuidelijk en oostelijk Flevoland. Met de planvorm sorteren we voor op de nieuwe Omgevingswet. De ambitie is dat het plan voor zowel de decentrale overheden, initiatiefnemers als centrale overheid leidend wordt in de uitvoering. 
Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 

Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.