I study energy! In Groningen
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De afgelopen maanden bracht het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld op deze website. Groningen sluit de reeks af met de Energy Academy Europe.

De Stichting Energy Academy Europe (EAE) is in 2012 opgericht op initiatief van kennisinstellingen (de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool), bedrijven (GasTerra en Energy Valley) en overheden (de provincie en gemeente Groningen). Het gaat om een publiek-private samenwerking, die er op gericht is een ‘centre of excellence’ te realiseren voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van energie en dan met name op de transitie naar een schone, betrouwbare en efficiënte energiehuishouding.

Niet alleen in de Energy Valley regio maar ook nationaal en internationaal
Met de aansluiting van het Energy College waarin 7 MBO onderwijsinstellingen in Noord Nederland op het gebied van energietechniek onderwijs samenwerken, biedt de EAE interdisciplinair onderwijs in de gehele keten MBO-HBO-WO-post academisch onderwijs: “van MBO naar MBA”. Niet alleen in de Energy Valley regio maar ook nationaal en internationaal.
 
Centrale positie Energietransitie
De EAE wil dit vooral bereiken door voldoende studenten op te leiden tot gekwalificeerde vakmensen en wetenschappers om de energietransitie vorm te geven, door een centrale positie in te nemen in het Europese onderzoeksnetwerk voor energietransitie, door kennis over energietransitie beschikbaar te maken voor nieuwe economische activiteiten en door innovatie en ondernemerschap te stimuleren.
 
Enkele belangrijke thema’s in het programma van de EAE zijn:
  • de energiesystemen van de toekomst;
  • hoe implementeren en organiseren we de energietransitie;
  • biobased economy als drager voor de energietransitie;
  • duurzaam gebruik van fossiele brandstoffen; en
  • energie efficiency
The Energy Transition Center
De verbinding met het bedrijfsleven wordt op vele manieren gezocht en geborgd: via de onderwijs en onderzoek routes maar ook door het aanbieden van een testomgeving zoals EnTranCe: The Energy Transition Center.
 
Green Deal voor ondersteuning EAE
De provincie Groningen heeft bijgedragen aan de ideevorming en de ontwikkeling van EAE. Samen met de noordelijke overheden en het ministerie van Economische Zaken (EZ) is een Green Deal afgesloten voor de ondersteuning (6,35 miljoen euro) van EAE-projecten. De provincie heeft daar bovenop een subsidie verstrekt van 14,5 miljoen euro voor nieuwe onderwijs- , onderzoeks- en kantoorfaciliteiten voor de EAE op een totale begroting van ruim 100 miljoen euro. Daarnaast is menskracht beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van EAE.
 
Zonnepanelen.jpg
 
Visie
Energie is een belangrijke sector. Voor de hele wereld, maar ook voor de Nederlandse economie. In Noord-Nederland is energie al sinds de jaren vijftig het middelpunt van de economie en de ontwikkeling van kennis. De regio speelt een vooraanstaande rol wanneer het gaat om gas, aanvoer van elektriciteit en duurzame energie. De EAE bouwt hier verder aan, binnen bestaande bedrijven en kennisinstellingen. Op die manier wil de EAE internationaal toonaangevend worden op het gebied van energieonderwijs, -onderzoek en -innovatie. De ambitie van de EAE is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de overgang naar duurzame energie.
 
Uniek
De EAE is uniek op minstens vier verschillende gebieden:
  • De aanpak van energievraagstukken vanuit verschillende vakgebieden. De overtuiging van de EAE is dat naast technische ook sociale, juridische, geografische en economische kennis belangrijk zijn voor succesvolle ontwikkelingen op het gebied van energie.
  • De EAE combineert verschillende niveaus van onderwijs: van beroepsonderwijs (in de Energy College) tot hoger/wetenschappelijk en post-wetenschappelijk onderwijs (in het Energy Delta Institute). De EAE draagt hiermee bij aan een grotere instroom van kundige arbeidskrachten, professionals en onderzoekers op het gebied van energie.
  • De EAE houdt zich bezig met de vraag naar energie. Daarom voert de EAE gesprekken met het bedrijfsleven en publieke instellingen voor samenwerking. Op deze manier kunnen het onderwijs en de onderzoeksprogramma's verder vernieuwen en uitbreiden.
  • De EAE biedt een testomgeving (EnTranCe = Energy Transition Center) waar het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe producten mogelijk is. Tegelijkertijd is dit centrum bedoeld om startende bedrijven te helpen en daarmee economische activiteiten te stimuleren.
Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 

Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.