Gelderland werkt aan duurzame energie in de Betuwse corridor
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De komende maanden brengt het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Deze week presenteert provincie Gelderland de Duurzame Transportcorridor Betuwe waarmee gebiedsgericht wordt ingezet op een betere multimodale doorvoer van verkeer, energiebesparing en de productie van duurzame energie.

Duurzaam en welvarend energielandschap
In het gebied langs de Waal, de Betuweroute en A15 wordt enerzijds getracht het verkeer over de weg te verminderen en beter te laten aansluiten op het spoor en watertransport. Deze opgave wordt gekoppeld aan flinke ambities op het gebied van duurzame energie. Duurzame energie die weer wordt benut door het transport in het gebied. Vormen van hernieuwbare energie zoals zonne-energie en windenergie hebben een grote invloed op het landschap. Door nieuwe energievormen, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, goed in het rivierengebied  in te passen moet dit ervoor zorgen dat het ook een aantrekkelijk landschap oplevert. Het gebied kan uitgroeien tot een (inter)nationaal voorbeeld van een duurzaam en welvarend energielandschap.
 

corridor.jpg

Icoonprojecten      
In het gebied wordt gewerkt aan de realisatie van een aantal icoonprojecten waarmee dit energielandschap wordt vormgegeven. Projecten die tevens banen opleveren en dus goed zijn voor de regionale economie.
 
Windpark Deil
In 2016-2017 kan via dit project 35-39 Megawatt geproduceerd worden. Uniek in Nederland is dat burgerinitiatieven nu al risicodragend deelnemen in de projectontwikkeling. De provincie Gelderland werkt in dit project samen met vijf ontwikkelaars en twee gemeenten. De provincie zorgt voor procesmanagement, landschapsstudie en faciliteert de ruimtelijke procedures (bestemmingsplan en vergunningen).
 
PV-lint
Op meerdere plekken langs de A15 wordt gewerkt aan het plaatsen van zonnepanelen. Deze worden geplaatst op geluidschermen en daken van bedrijven. Via een smart grid (ook te combineren met windparken) worden huishoudens voorzien van stroom.
 
Liquid Natural Gas (LNG)
Op meerdere plekken in het gebied worden LNG-vulpunten voor vrachtwagens gerealiseerd. Aanvoer van het LNG kan plaatsvinden via schepen op de Waal van Rotterdam richting Mannheim. In Duiven is er al een vulpunt gerealiseerd. Bij Tiel en Nijmegen zijn er initiatieven voor vulpunten. Ook wordt er gewerkt aan een gezamenlijke Duits-Nederlandse Interreg-aanvraag.
 
Combineren van opgaven
De provincie kiest met dit project voor een aanpak waarbij vele, op elkaar aansluitende, opgaven worden gecombineerd: het tegengaan van klimaatverandering, het creëren van een gezonder en beter leef- en werkmilieu (minder fijnstof en meer banen) en het vormgeven van ene energielandschap. Daarnaast wil Gelderland de doorvoer van personen, goederen en water in de corridor garanderen maar ook economisch profiteren. De ambities daarbij zijn aanzienlijk: productie van 25 petajoule (PJ) duurzame energie in 2020 en het besparen van 14 PJ energie. Daarnaast moeten de projecten 2500 nieuwe banen in de regio opleveren.
 
Provinciale rol
Binnen het totale project zijn maar liefst 15 private, publieke en particuliere partijen actief. De provincie verbindt partijen  door te sturen op een integrale samenwerking via bestuurlijk overleg en een programmateam.  Gelderland faciliteert met expertise, bestuurskracht, procesregie en financiële middelen een omgeving waarin de verschillende icoonprojecten tot wasdom komen.

Wim Wink, namens burgerinitiatief Dirk III betrokken bij de Duurzame Transportcorridor,  karakteriseert het project als volgt: “De Duurzame Transportcorridor Betuwe staat voor de ambitie om samen te werken aan een duurzame, florerende en herkenbare corridor in het Gelderse rivierenland, waarin icoonprojecten een vanzelfsprekende plek hebben en die uitnodigt om de komende jaren nieuwe initiatieven in te vlechten.”

 

Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:

1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden
 

Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.