Fryslân: “Het regionaal coöperatief energiebedrijf: noodzakelijke professionalisering in een sterk veranderend krachtenveld”
IPS2E: Provinciale Energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De komende maanden brengt het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Provincie Fryslân presenteert deze week, als trekker van het project, coöperatieve energieleverancier ‘NLD energie’.

NLD Energie
Initiatieven op het gebied van duurzaamheid schieten in het Noorden als paddenstoelen uit de grond. Van onderop proberen zij de transitie naar een duurzame samenleving op lokale schaal tot stand te brengen. NLD energie is opgericht om de duurzame ambities van deze snel groeiende ‘bottom-up’ beweging (vaak lokale coöperaties) te ondersteunen en versnellen. Provincie Fryslân is de trekker van het project, maar werkt hierin samen met de provincies Groningen en Drenthe.
 
 
nldenergieweb.png
 
 

NLD energie is een coöperatieve energieleverancier opgericht om de duurzame ambities van lokale initiatieven in het noorden te ondersteunen en versnellen. Ondersteunen door een zelfstandig energiebedrijf in eigen handen te hebben dat levering van duurzame energie van de producent naar de consument faciliteert en stimuleert. Versnellen door deelnemende lokale initiatieven voor elke aangeleverde klant een bijdrage te geven ter verduurzaming van de eigen leefomgeving.

De leden van NLD energie zijn de drie provinciale koepelcoöperaties: Ús Koöperaasje, Drentse Kei en GrEK. Elke koepelcoöperatie vertegenwoordigt weer alle initiatieven uit de desbetreffende provincie. Dus NLD energie is eigenlijk een soort coöperatie voor coöperaties. NLD energie koopt nu nog groene energie in van de markt. Het is de bedoeling dat deze inkoop op zo kort mogelijk termijn vervangen wordt door lokale inkoop van groene energie (bij voorkeur geproduceerd door de leden zelf). Gedeputeerde Hans Konst: “In Fryslân, maar ook in de andere Noordelijke provincies, zijn veel lokale duurzame energiecoöperaties. Ik geloof dat dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Dichtbij de mensen en vanuit hun eigen betrokkenheid.  Die betrokkenheid leeft nog sterk in veel Friese en Noord Nederlandse dorpen. Dit initiatief spreekt mensen daarom aan. Mij ook!”

Rol provincie
De provincie Fryslân is penvoerder voor een lening van € 300.000,- die zij mede namens de provincie Drenthe aan NLD energie heeft verleend. De provincie Groningen heeft een subsidie van € 100.000,- verleend. Deze financiële bijdragen maakten het NLD energie mogelijk om de benodigde vergunning voor het leveren van energie aan particulieren te verkrijgen. De vergunningverlenende instantie ACM (Autoriteit Consument en Markt), eist namelijk van een leverancier een bepaalde financiële buffer om daarmee de leveringszekerheid te kunnen garanderen. De gezamenlijke provincies zijn in deze dus initiatiefnemer van de coöperatie en faciliteren financieel.
 
Ambities
Het stimuleren van lokale duurzame energievoorziening en het lokaal sluiten van kringlopen staan hoog in het vaandel van het provinciale Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie. Daar staan letterlijk de doelen voor 2020 in beschreven. In 2020 zijn in 150 dorpen in Fryslân lokale en kleinschalige energie-initiatieven gerealiseerd. Het gaat hierbij niet alleen om lokale coöperaties, maar ook om bijvoorbeeld energiebesparing in de bouw of lokale productie. Daarnaast moeten in 2020 in Fryslân 10.000 huishoudens klant zijn van een coöperatieve energieleverancier.
 
 
Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 

Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.