"Energiebesparing als grootste kans!"
Column Arie Stuivenberg

De nieuwe colleges hebben stevige ambities op het gebied van Energietransitie. Dat past ook bij de rol en taken van provincies. Als hoeders van de ruimtelijke ordening en aanjagers van de regionale economie leveren provincies een niet te onderschatte bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Ruimte sparen is energie besparen
In de afgelopen periode stond de ruimtelijke inpassing van duurzame energie prominent op de politieke agenda. Daarbij werkte de focus op de verdeling van de megawatts windenergie over provincies, losgetrokken van het perspectief van een duurzame energiemix, contraproductief. Het verstoorde de gebiedsprocessen om windmolens met draagvlak te bouwen. Het illustreert ook de uitvergrote aandacht voor de productie van hernieuwbare energie. De noodzaak en de kansen van energiebesparing zijn daardoor onderbelicht. Duurzame energieproductie kost veel ruimte, veel meer dan traditionele fossiele technieken. Het gaat niet lukken om de productiecapaciteit voor 90% hernieuwbare energie op land in 2050 ruimtelijk in te passen. Ook niet op zee. We slagen er alleen in om dit doel te halen als het ons lukt een schaalsprong te maken bij het verminderen van ons energiegebruik.
 
Energiebesparing, een economische kans!
Als je 90% minder energie gebruikt, dan hoef je ook 90% minder duurzame energie op te wekken. Hoe realistisch is het? De innovatie en dynamiek rond energiebesparingis groot. De weg naar energieneutrale woningen is tegenwoordig vanzelfsprekend. Met verlichting heeft  de LED-revolutie in korte tijd een grote vlucht genomen. Simpele maatregelen bij aanbesteding van OV-concessies leidden al tot een halvering van de CO 2 -emissie. En nieuwe materialen en biobased productieprocessen beloven ook een vermindering van het energiegebruik. Op korte termijn levert energiebesparing in de gebouwde omgeving meer dan 10.000 banen op in de bouw- en installatiebranche en het is ook voor iedereen financieel aantrekkelijk. Maar je moet het wel in gang zien te trekken.
 
Met elkaar aan de slag vanuit een gedeelde visie!
De provincies zijn druk bezig de energietransitie te realiseren. De voorbeelden in dit boek illustreren dat. Ze gaan er in de komende jaren vol ambitie mee door, gezamenlijk, maar met de kracht van hun verscheidenheid. Samen met andere partijen in de regio trekken ze initiatieven van de grond. Het nationale energieakkoord was een goede stap om iedereen wakker te schudden. In de komende jaren moeten we met elkaar, overheden, bedrijven en burgers, een gedeelde visie ontwikkelen waarin we duidelijke prioriteiten kunnen stellen en de schouders kunnen zetten onder de uitvoering. 
De Energievisie 2050 die minister Kamp via de Energiedialoog wil opstellen is een goede eerste stap. En de provincies doen mee!
 
Arie Stuivenberg is gedeputeerde in Flevoland en binnen het IPO portefeuillehouder energietransitie. In deze column schrijft hij over de ambities van de nieuwe colleges op het gebied van duurzame energie-opwekking en energiebesparing. Deze column is tevens gebruikt als voorwoord van de herdruk van de IPO-publicatie 'Provincies investeren in de Energietransitie'. Deze kunt u hier downloaden.