Cultuur / Erfgoed

Monumenten, archeologische vondsten en karakteristieke landschappen: het is allemaal cultureel erfgoed. Ook immateriële zaken als geschiedenis, gebruiken, verhalen of een streektaal behoren ertoe. Het erfgoed is een belangrijke drager van de identiteit van provincies. Archeologische vondsten geven informatie over wat zich op een bepaalde plek heeft afgespeeld tot soms tienduizenden jaren geleden. Het is belangrijk dat deze zaken goed worden beschermd en behouden zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen leren en genieten. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun eigen regio en cultuurhistorie is een belangrijke toeristische factor.
 
Provincies
De inzet van provincies op het gebied van erfgoed bestaat uit het uitvoeren van wettelijke en autonome taken en bestuurlijke afspraken. Provincies zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht een archeologisch depot in stand te houden. Daarnaast ondersteunen provincies gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie. Ook houden zij  toezicht op gemeenten op het gebied van monumentenzorg. Provincies adviseren het rijk wanneer zij nieuwe Rijksmonumenten wil aanwijzen en sinds 2012 zijn provincies verantwoordelijk voor het restaureren  en herbestemmen van de Rijksmonumenten. Tot slot voeren provincies autonoom erfgoedbeleid dat er bijvoorbeeld op gericht is om de historie van betreffende provincie via publieksprojecten onder de aandacht te brengen.  
 
IPO
Het IPO onderhoudt, namens de provincies, het contact met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de VNG en de maatschappelijke organisaties. Ook fungeert het IPO als spreekbuis en belangenbehartiger van de provincies richting de Tweede Kamer.
 
Actualiteit
De komende tijd richt de inzet van het IPO zich op de nieuwe Erfgoedwet. Deze moet per 1 januari 2016 in werking treden. Het IPO is al nauw betrokken geweest in het voortraject, maar ook de komende maanden vragen inzet om de positie en taak van de provincies te borgen. Ook vindt de komende maanden de evaluatie van bestuurlijke afspraken met betrekking tot restauratie van Rijksmonumenten plaats. Deze bestuurlijke afspraken zijn in 2014 door het ministerie van OCW en het IPO geëvalueerd. Komende tijd zal het IPO in overleg treden met het ministerie om te bezien hoe uitvoering kan worden gegeven aan de aanbevelingen uit het evaluatierapport.
 
Bestuurlijke adviescommissie Cultuur
De bestuurlijke adviescommissie Cultuur onder voorzitterschap van IPO-bestuurslid de heer C. Bijl, behartigt de taken van  behartigt de taken van het IPO. Het portefeuillehoudersoverleg Cultuur wordt gevormd door de “vakgedeputeerden uit de provincies.