Cultuur / Media

Media gebruiken we hier als een verzamelterm voor verschillende kanalen voor het delen, bewaren, verkrijgen en verspreiden van informatie. Binnen het dossier media hebben of hadden provincies specifieke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bibliotheken, archieven en regionale omroepen.    
 
Provincies
Het rijk, provincies en gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bibliotheekstelsel. Dit is vastgelegd in de nieuwe Bibliotheekwet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden. Volgens deze wet zijn provincies verplicht om een provinciale ondersteuningsinstelling te hebben en deze in stand te houden. Deze ondersteuningsinstellingen zijn per provincie verantwoordelijk voor het interbibliothecair leenverkeer en innovatie van de lokale fysieke bibliotheek.
 
Op het gebied van archieven zijn er ook diverse taken en afspraken tussen rijk, provincies en gemeenten. Elke overheid is verplicht om het eigen archief goed te onderhouden en de toegankelijkheid te bevorderen. Provincies hebben in het bestuursakkoord 2011-2015 met het rijk afgesproken dat zij hun provinciale archieven onderbrengen bij de Regionale Historische Centra. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het innoveren van de archiefsector zodat overheidsinformatie ook in de toekomst toegankelijk blijft.
 
Provincies waren tot 1 januari 2014 verantwoordelijk voor de regionale omroepen. Vanaf 2014 is die verantwoordelijk naar het rijk gegaan. Maar regionale omroepen vervullen nog steeds een belangrijke rol in de regionale journalistiek en nieuwsvoorziening en fungeren daarnaast als rampenzender. Ze zijn daardoor nog steeds belangrijk voor de meeste provincies.
 
IPO
Het IPO onderhoudt, namens de provincies, het contact met het ministerie van OCW, de VNG en de maatschappelijke organisaties. De afgelopen maanden heeft het IPO de provinciale belangen vertegenwoordigd in het wetgevingstraject voor de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Nu de wet is aangenomen houdt het IPO toezicht op de uitwerking van de wet. Ook fungeert het IPO als spreekbuis en belangenbehartiger van de provincies richting de Tweede Kamer. Zoals bijvoorbeeld in de aanloop naar de recentralisatie van de regionale omroepen.  
 
Actualiteit
De komende maanden zullen in het teken staan van de inwerkingtreding van de nieuwe Bibliotheekwet. Het IPO zal goed in de gaten houden hoe de wet landt. Daarnaast wordt de komende maanden het bestuursakkoord Regionale Historische Centra geëvalueerd. Het IPO is nauw betrokken bij deze evaluatie.