Cultuur / Culturele infrastructuur

Binnen de kunsten kan je verschillende disciplines onderscheiden, zoals beeldende kunst, toneelvoorstellingen en dans. Kunsten zijn voor provincies van belang, omdat het kunst- en cultuuraanbod in de regio een belangrijke vestigingsfactor is. Ook toeristen willen graag iets (cultureels) doen als ze op vakantie gaan. Kunstbeoefening in de vrije tijd kan zorgen voor sociale binding. Regelmatig worden bijvoorbeeld community art projecten gerealiseerd door provincies om leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen of wijken te verbeteren.   
 
Provincies
Bijna alle provincies voeren op dit moment autonoom beleid gericht op de kunsten. Samen met het rijk en gemeenten zorgen provincies voor een infrastructuur van instellingen en organisaties die cultureel aanbod maken, verspreiden en programmeren. Hierin kan de provinciale rol verschillen van subsidieverlener tot bemiddelaar of opdrachtgever. Tevens zetten provincies zich in om scholieren bekend te maken met de kunsten. Alle provincies geven invulling aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit waarmee cultuuronderwijs in het primair onderwijs verbeterd en verankerd moet worden.
 
IPO
Het IPO spreekt, namens de provincies, met het ministerie van OCW en Tweede Kamerleden over het cultuurbeleid dat bij provincies ligt. Hierbij oefent het IPO invloed uit op beleidsvorming die van belang is voor het beleid van provincies en het aanbod in de provincies.
 
Actualiteit
Momenteel is het rijk het cultuurplan voor 2017-2020 aan het voorbereiden. Het IPO zal de komende periode zorg dragen voor het implementeren van de input van provincies in dit plan. Onder andere geografische spreiding van voorzieningen is daarin een belangrijk punt.