Cultuur

Verbeeldingskracht en inbeeldingsvermogen, historisch besef en nieuwsgaring zijn cruciaal voor het functioneren van een democratische samenleving. De provincies werken samen met het Rijk en de gemeenten en met de cultuursector en -fondsen om de betekenis van cultuur voor het individu en de samenleving te versterken.

Provincies
Creativiteit, culturele makers, evenementen en een erfgoedrijke omgeving zijn motoren voor persoonlijke ontwikkeling, regionale economische groei, een aantrekkelijke omgeving en leefbaarheid. Cultuur raakt ons als individu en als samenleving en draagt bij aan onze kwaliteit van leven.

De provincies stimuleren en faciliteren daarom het maatschappelijk gebruik van kunst, media en erfgoed. De provincies streven naar een culturele infrastructuur die is ingebed in haar context, waarbij aan de specifieke culturele kwaliteiten en behoeften van de regio wordt voldaan.

Een belangrijk doel hierbij is dat meer potentiële Nederlandse cultuurliefhebbers de mogelijkheid krijgen van cultuur gebruik te maken. Bovendien zou voor iedereen die mogelijkheid even groot moeten zijn. Ook werken provincies aan het behouden, benutten en beleven van ons archeologisch, landschappelijk en monumentaal erfgoed. In het cultuurbeleid kennen de provincies wettelijke taken en taken op grond van bestuurlijke afspraken tussen de drie overheidslagen voor monumentenzorg, archeologie, restauratie van rijksmonumenten, bibliotheken, kunsten en cultuureducatie. Daarnaast voeren zij autonoom beleid.

IPO
De werkzaamheden van het IPO zijn erop gericht goede randvoorwaarden voor het cultuurbeleid in de provincies te bewerkstelligen en daartoe nationale wetgeving te beïnvloeden. Daarvoor werkt het IPO onder andere samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de VNG en diverse maatschappelijke organisaties.
 
Het IPO richt zich de komende periode op de volgende dossiers:
Bestuurlijke adviescommissie Cultuur
De bestuurlijke adviescommissie Cultuur, onder voorzitterschap van IPO-bestuurslid de heer C. Bijl, behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies. 
‘Cultuur is van en voor iedereen en het bindmiddel van onze samenleving.’Cees Bijl, gedeputeerde Drenthe en voorzitter IPO Adviescommissie Cultuur