Kwaliteit Openbaar Bestuur / Interbestuurlijk toezicht

Het interbestuurlijk toezicht (IBT) en het financieel toezicht (IFT) functioneren als instrument voor ‘checks andbalances’ in de decentrale eenheidsstaat. Het zijn instrumenten om de kwaliteit van het openbaar bestuur en het vertrouwen van de burger te waarborgen en te vergroten. Provincies houden interbestuurlijk toezicht op onder andere de vereiste lokale kwaliteit en bestuurskracht, ze zien toe op gemeentelijke taken in het fysieke domein, de Archiefwet en oefenen financieel toezicht uit. Dit is onder meer belangrijk om situaties te voorkomen waar individuele overheden niet meer zelfstandig uit kunnen komen.

Toezicht van de Toekomst
In 2017 is het project ‘toezicht van de toekomst’ gestart met een eerste opzet van een ontwikkelagenda. Dit project loopt via de werkwijze voor strategische projecten waarbij een kopgroep uit het bestuur opdrachtgever is aan een interprovinciaal team onder leiding van provinciesecretarissen. Samen met het Rijk en de koepels van de decentrale overheden wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda voor het toekomstbestendig maken van de toezichtstaken van de overheden waarbij expliciet vanuit gezamenlijke opgaven wordt geredeneerd. In de ontwikkelagenda wordt gestreefd naar een visie op het toezicht van de toekomst waarbij minder sprake zal zijn van een strikte scheiding tussen financieel en bestuurlijk toezicht. De kwaliteitsslag op het toezicht vormt onderdeel van het Interbestuurlijk Programma 2018.